^ Back to Top

ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"

ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"

กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมการประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)" ชิงโอกาสในการร่วมการอบรม และดูงานในต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018  ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อคัดเลือกนิสิต-นักศึกษานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเป็นนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จำนวน ๓๐ คน ในจำนวนดังกล่าว จะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ ๒ คน ได้รับทุนไปดูงานข่าว ณ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะมีนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค ๕ คน ได้รับทุนฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่ TNN24 สถานีข่าว ๒๔ ชั่วโมง และโอกาสเข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  จำนวน ๒ ทุน

ผู้สนับสนุนโครงการ
BBC World News
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
บริติช เคานซิล
สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สัญชาติไทย
๒. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
๓. มีความสนใจด้านงานข่าว และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

การสมัคร

 • การรับใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครที่
  • www.facebook.com/futurejournalistaward.fja
  • www.trueplookpanya.com         
 • การส่งใบสมัคร
  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  ๑๘ อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น ๒๕ ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

การสอบ

 • การสอบรอบแรก
  • การทดสอบ :  สอบความรู้เรื่องข่าว ๑๐๐ คะแนน (ภาษาไทย ๗๐ คะแนน และภาษาอังกฤษ ๓๐ คะแนน)
  • วันสอบ : สอบพร้อมกัน ๑๐ แห่งทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
  • สถานที่สอบ
   • ภาคเหนือ ๒ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
   • ภาคใต้ ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
   • กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๒ แห่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๒๑ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
   • ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ใดก็ได้ โดยกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตามที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถานที่สอบและห้องสอบจะประกาศยืนยันอีกครั้งทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com 
  • ผลสอบ : ประกาศผลวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com 
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๓๐ คน ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์  ระหว่าง อังคารที่ ๑ - พฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเรียนรู้กระบวนข่าวจากนักข่าวมืออาชีพระดับประเทศ โดยคัดเลือกจากสัดส่วนตามที่ตั้งในภูมิภาคดังนี้
   • สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ๕ คน
   • สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ คน
   • สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ๕ คน
   • สถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ๕ คน
   • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปิดหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๕ คน
   • สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๓ คน
   • มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ คน
 • การสอบรอบสอง          
  • ทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม ในประเด็นข่าวภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  • คัดเลือก ๑๐ นักข่าวแห่งอนาคตศักยภาพ ที่เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Finalist FJA)
  • คัดเลือก ๕ นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) ประจำภูมิภาค
 • การสอบรอบสุดท้าย
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ๒ คน ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และ คัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคต ๒ คน เดินทางไปร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2018  ณ สหราชอาณาจักร

รางวัล

 • รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ๓๐ คน
  • การอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว'  ๓ วัน ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ระหว่าง อังคารที่ ๑ - พฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  • ค่าพาหนะ (สำหรับนิสิตนักศึกษาต่างจังหวัด) ที่พัก และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกภาคสนาม
  • เสื้อ FJA รุ่นที่ ๑๖
  • นักข่าวแห่งอนาคต ๓๐ คน จะได้รับโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ เพื่อชิงทุนเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน ได้แก่หลักสูตรภาคภาษาไทย ๑ ทุน และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ๑ ทุน รวมมูลค่า ๗๕๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค
  นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น (Outstanding FJA) ๕ คน  โดยคัดเลือกจากกรุงเทพฯ ๑ คน ภาคเหนือ ๑ คน ภาคใต้ ๑ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ คน และภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ราชภัฏรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรภาษาไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ๑ คน โดยมีรางวัล ดังนี้
  • ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน
 • รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ
  รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) ที่ผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษรอบสุดท้าย ๒ คน
  • เสื้อสามารถ (Excellent FJA Jacket)
  • ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24  ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)
  • ดูงานข่าวที่ BBC World News ลอนดอน เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักตลอดระยะเวลาดูงาน
  • บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • รางวัลร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร  ระหว่าง พฤหัสบดีที่ ๕ - เสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สนับสนุนโดย บริติช  เคานซิลจำนวน ๒ รางวัลแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑ คน และสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัด ๑ คน มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
  • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-สกอตแลนด์
  • ค่าที่พัก-ค่าอาหารตลอดระยะเวลาตามกำหนดการ พร้อมค่าประกันการเดินทาง
  • นิสิต-นักศึกษาที่ได้ไปร่วมงานสัมมนาฯ จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑ เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และที่พักเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดตลอดระยะเวลาฝึกงาน (หากไม่มาฝึกปฏิบัติงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนี้)

กำหนดการจัดโครงการฯ

 • เปิดตัวโครงการ พุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • รับสมัคร พุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ - เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 • กิจกรรมแนะนำโครงการและการบรรยายทางวิชาการ พุธที่ ๘ - พุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • สอบคัดเลือกรอบแรก เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผลคัดเลือก ๓๐ คน อังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง www.facebook.com/futurejournalistaward.fja  และ  www.trueplookpanya.com
 • อบรมเชิงปฏิบัติ อังคารที่ ๑ - พฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • สอบรอบสอง พฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • สอบสัมภาษณ์ ศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผลและมอบรางวัล พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • ฝึกปฏิบัติงานข่าว ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ช่วงเดือน เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๑
 • เข้าร่วมสัมมนางานข่าว Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร พฤหัสบดีที่ ๕ - เสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม
สอบถาม โทร. ๐๘๙-๑๓๙-๖๐๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณมานพ จิตรมั่น / True Visions Group Company Limited

Deadline: 
20 Feb 2018 10:00 to 24 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.