^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ”

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ
 2. เพื่อให้มีเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป ได้หันมาสนใจ และพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
 3. เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพมากขึ้น

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียนมัธยม/อาชีวะศึกษา ระดับอายุ 15- 18 ปี
 2. นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

กติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ล้ำ”
 2. “ล้ำ” มีความหมาย ดังนี้ ล้ำเป็นการตีความหมายในเชิงบวกของ ความก้าวหน้า ล้ำหน้า หรือล้ำจิตนาการ ซึ่งทางผู้ถ่ายสามารถตีความจากความหมายหลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ออกมาตามแนวคิดของผู้ถ่ายและวิธีการนำเสนอ รวมกับการถ่ายภาพโดยอาศัยหลักทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบโดยสามารถนำเสนอเรื่องราวต่างๆ รอบตัวผ่านกระบวนการ ทักษะถ่ายภาพตามความถนัดของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
 3. (ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสีขนาด 12 X 18 นิ้ว พร้อมติดกระดาษการ์ดสีดำ (ขนาดกรอบ 1 นิ้ว) ไม่จำกัดจำนวน โดยส่งพร้อมใบสมัครและเขียน รายละเอียดให้ชัดเจน ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ลงแผ่นซีดี ความละเอียด 300 DPI
 4. (ประเภทนักเรียน ซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่าง 15 – 18 ปี) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสี  ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 MB (สามารถใช้มือถือถ่ายภาพได้) การส่งไม่จำกัดจำนวน โดยส่งพร้อมใบสมัคร และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน และส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG   ความละเอียด 300 DPI พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนักเรียนมาใน E-mail : gun.somsaruay@gmail.com โดยใช้ชื่อเรื่องการส่งใน E-Mail ว่า ส่งประกวดภาพถ่าย เส้น-สาย-แสง-เงา ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ”
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สี แสง และความคมชัดเป็นต้น
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด รุ่นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (ระบุบนซองว่า ส่งภาคประกวดเส้น-สาย-แสง-เงา) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น. โดยสามารถส่งผลงาน ได้ที่
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622
  ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
 7. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 8. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
 9. ตัดสินผลงานวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลทาง Website: www.human.dru.ac.th ในวันถัดไป
 10. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 11. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธ์
 12. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป
 13. หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีรายชื่อรับ 2 รางวัล กรรมการขอตัดให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายจากหัวข้อ
 • ความสวยงามของภาพ
 • องค์ประกอบภาพ
 • ความยาก - ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลรุ่นนักเรียนมัธยม/อาชีวะศึกษา ที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 15 – 18 ปี รวมมูลค่า 4,500 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลรุ่น นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมมูลค่า 9,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wichian Tienpraenimit

Deadline: 
17 Jan 2018 08:30 to 23 Feb 2018 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.