^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์

ประเภทการประกวด

 1. ปรเภทเยาวชน (อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี)
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา
 3. ประเภทกลุ่ม (2-3 คน นักเขียนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์)
  • กลุ่มละ 2 – 3 คน
  • ไม่จำกัด เพศ และ อายุ
  • ประกอบด้วยนักเขียน นักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทางานด้านวิทยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือจบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
  • การร่วมมือกันของประเภทกลุ่มไม่จำกัดว่านักเขียน หรือนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้เขียนผลงานเรื่องสั้น ทั้งนี้นักเขียนสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์สามารถเป็นที่ปรึกษาให้นักเขียนได้แล้วแต่จะตกลงกัน

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 กลุ่ม สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้า และ ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ในสื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
 4. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 (สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเยาวชน
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
 • ประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร
 • ประเภทกลุ่ม
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472,1473 (วรภร,จีรวรรณ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรภร

Total Prize Money: 
250,000 Baht
Deadline: 
17 Jan 2018 10:00 to 20 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.