^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 หัวข้อ “โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง”

ประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 หัวข้อ “โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 หัวข้อ “โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลาส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2561

รางวัลการประกวด

  • รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
    99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
    ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • โทร. 02-502-6068
  • https://www.facebook.com/PACC.GO.TH
Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
29 Dec 2017 10:00 to 10 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.