^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "@สคบ. ครั้งที่ 2"

ประกวดหนังสั้น "@สคบ. ครั้งที่ 2"

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "@สคบ. ครั้งที่ 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนักในด้านสิทธิของผู้บริโภค ปัญหาการละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภคจากผู้ประกอบธุรกิจหรือภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. แก่ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัด ชั้นปี และคณะ โดยแต่ละทีมจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้
 • ทุกทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษำได้มากกว่า 1 ทีม

ประเภทผลงาน
ผลงำนหนังสั้น “@สคบ. ครั้งที่ 2” ผู้สมัครต้องทำวิดีโอเป็น 2 ชุด คือ ฉบับเต็ม ความยาว อยู่ระหว่าง 3 - 5 นาที และฉบับย่อ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยมีเนื้อหาตามกรณีตัวอย่างที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนด ซึ่งสามารถสื่อได้ถึงการสร้างความตระหนักในด้านสิทธิ ของผู้บริโภค หรือสะท้อนประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิและเอาเปรียบผู้บริโภคจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ. ให้แก่ประชำชนทั่วไป เป็นการผลิตที่สวยงามตามองค์ประกอบ ทางศิลป์ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อที่เพื่อนร่วมกลุ่มในสังคมออนไลน์ สามารถแชร์ให้ผู้อื่นในเครือข่ายออนไลน์รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 • รางวัลที่ชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ช่องทางการรับสมัคร

 • ทางอีเมล : swucas9@gmail.com
 • ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซองถึง
  โครงการประกวดหนังสั้น “@สคบ. ครั้งที่ ๒”
  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • ทางโทรสาร ที่เบอร์ 02-259-2525

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองได้ที่

โครงการประกวดหนังสั้น “@สคบ. ครั้งที่ ๒”
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และต้องส่งถึงหน่วยงาน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาการประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 • กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผล วันที่ 12 มกราคม 2561 ทาง Facebook : www.facebook.com/swu.cas
 • พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ติดต่อสอบถาม

 • ทางอีเมล์: swucas9@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/swu.cas
Deadline: 
19 Dec 2017 10:00 to 25 Dec 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.