^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้า”

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้า”

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ ครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
๒. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ผลงานเพลงของครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ และนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการลูกทุ่งไทย
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เห็นความสาคัญของเพลงลูกทุ่ง และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยู่สืบไป
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าประกวดแสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งรวมทั้งร่วมอนุรักษ์และสืบทอดบทเพลงลูกทุ่งไทย

ประเภทของการประกวด
๑. เยาวชนและประชาชนทั่วไป หญิง
๒. เยาวชนและประชาชนทั่วไป ชาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. มีความสามารถในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ไม่จากัดอายุ)
๒. มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
๓. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับบทเพลง

เพลงที่ใช้ในการประกวด
๑. เพลงที่ใช้ในการประกวด ต้องเป็นบทเพลงที่แต่งโดยครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ เท่านั้น
๒. ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงบังคับ ๑ เพลง คือ เพลงล้นเกล้าเผ่าไทย และร้องเพลงอิสระ ประกวด ๑ เพลง โดยให้ระบุชื่อเพลงและชื่อนักร้องต้นฉบับที่ใช้ในการประกวด
๓. ให้ผู้เข้าประกวดหญิงเลือกร้องเพลงลูกทุ่งหญิง และผู้เข้าประกวดชายเลือกร้องเพลงลูกทุ่งชาย

การสมัครและขั้นตอนการประกวด
๑. เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หรือสมัครทางไลน์ ID Line : thim 1989 และสมัครทางอีเมล์ Email : thim1pr@gmail.com
๓. ค่าสมัครคนละ ๑,๐๐๐.- บาท กรณีที่สมัครทางไปรษณีย์หรือทางไลน์ ให้โอนเข้าบัญชีพิพิธภัณฑ์-หุ่นขี้ผึ้งไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๔๕-๒-๑๑๑-๔๔๔ พร้อมส่งสาเนาใบโอนเงินไปยังพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ID Line : thim 1989
๔. เอกสารการสมัคร ยื่นใบสมัครโดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ใบ พร้อมรับรองสำเนา และรูปถ่ายหน้าตรงขนาดโปสการ์ด ๑ รูป

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ประเภทนักร้องหญิง – ชาย

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จากนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจาสานักนายรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ์ศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ ถ้วยเกียรติยศ จากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ถ้วยเกียรติยศ จากพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐  บาท
 • รางวัลขวัญใจดาวประดับฟ้า ถ้วยเกียรติยศ จากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
 • รางวัลการแต่งกายสวยงาม
  • ประเภทนักร้องชาย ถ้วยเกียรติยศ จากนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
  • ประเภทนักร้องหญิง ถ้วยเกียรติยศ จากนายสุพจน์ ยศสิงห์คา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อ.พินิจ ถนอมทรัพย์ ๐๘๗-๑๙๕-๙๔๓๓
 • นายศรายุทธ ศรีเบญจโชติ ๐๘๗-๗๓๖-๓๖๑๑
 • นางสมพิศ ผิวทอง ๐๘๗-๒๓๘-๔๒๔๗
 • นายชานาญ ส่งแสงทอง ๐๘๑-๙๔๔-๒๗๘๔
 • นางสาวกันย์ลภัส เอมดี ๐๙๙-๔๙๕-๔๙๕๕
 • นางผ่องศรี นลินธรรมรัชต์ ๐๘๑-๓๔๕-๖๕๕๕
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
  ๔๓/๒ หมู่ ๑ ถนนบรมราชชนนี กม.๓๑
  ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
 • โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๒-๖๐๗ , ๐๓๔-๓๓๒-๐๖๑ , ๐๙๐-๔๐๔-๐๓๐๔
 • โทรสาร ๐๓๔- ๓๓๒-๐๖๑
 • E-mail : thim1pr@gmail.com , ID Line : thim 1989
Deadline: 
22 Nov 2017 10:00 to 05 Dec 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.