^ Back to Top

ประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

ประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ภายในแนวคิด “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐” ชิงถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละเงินรางวัลรวมกว่า ๑๖๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
1. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐
2. เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ-บพิตร
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจในการปรับภูมิทัศน์ภายในที่อยู่อาศัยให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

ประเภทการประกวด
1. ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมละ 2-5 คน
2. ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทีมละ 2-5 คน

คุณสมบัติ
1. ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา นิสิตหรือนักศึกษาต้องศึกษาอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน อายุระหว่าง 17-25 ปี บัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษายังไม่หมดอายุ

รูปแบบและแนวคิด

 • การจัดสวนหย่อม ขนาด 2x4 เมตร
 • ภายในแนวความคิด “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐”
 • มีความเป็น ECO DESIGN ผสมผสานเข้าไปในการจัดสวน

การส่งผลงาน

 • ออกแบบการจัดสวนเป็นภาพ perspective ขนาดภาพไม่น้อยกว่า A4
 • แบบที่ผ่านเข้ารอบจัดสวน จะต้องจัดสวนจริง ขนาดสวน 2 x 4 เมตร โครงสร้างสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคน
2. สำเนาบัตรนิสิตหรือนักศึกษาของสมาชิกทุกคน
3. ใบสมัครกรอกเอกสารถูกต้องครบถ้วน
4. รูปแบบการจัดสวน ภาพ perspective ขนาดไม่น้อยกว่า A4

รางวัล

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา
  • ระดับอุดมศึกษา 1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ทีมผ่านเข้ารอบจัดสวนได้เงินสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท จำนวน 20 ทีม

กำหนดการ

 • วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 2560 ปิดรับสมัคร
 • วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 คัดเลือกผลงานจากแบบ และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภทละ 10 ผลงาน
 • วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 - ประชุมกติกาและรับเงินสนับสนุน
 • วันพุธที่ 22 พ.ย. 2560 - เริ่มจัดสวน เวลา 10.00 น.
 • วันพฤหัสที่ 23 พ.ย. 2560 สิ้นสุดการจัดสวน เวลา 10.00 น. และประกาศผลการตัดสิน เวลา 17.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 - เวลา 10.00 น. ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศ และทีมชมเชย เข้าร่วมพิธีเปิดงานและเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณณัฐวีร์ กลิ่นศรีสุข หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมการตลาด 086-393-6372
 • คุณรพี เพียรขุนทด ฝ่ายกิจกรรมการตลาด 062-007-6292

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐวีร์

Total Prize Money: 
160,000 Baht
Deadline: 
30 Oct 2017 10:00 to 13 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.