^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "นกชายเล : Shorebirds"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "นกชายเล : Shorebirds"

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "นกชายเล : Shorebirds" ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 16 ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กติกาการประกวด
1. ขนาดของผลงาน มีขนาดเท่ากับ 26x37.5 cm.
2. ภาพผลงานที่ใช้ประกวด ใช้สีชนิดใดก็ได้ ตามความถนัด โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำสี และอุปกรณ์ที่ใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษทางสมาคมฯ จะจัดเตรียมให้
3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ใช้ความคิด เทคนิคการระบายสีของผู้เข้าประกวดเองเท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น
4. หนึ่งสถานศึกษา สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้จำนวนไม่จำกัด

ระยะเวลาการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 พฤศจิกายน 2560 โดยกรอกฟอร์มลงทะเบียนนี้
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทางเพจ และอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. แข่งขันและประกาศผู้ชนะการประกวด ในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. และประกาศผลผู้ชนะเวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
4. เริ่มแข่งขันในเวลา 10.30 - 13.30 น. ส่งผลงาน 13.30 น.

เกณฑ์พิจารณาการตัดสิน
1. เนื้อหา เรื่องราวของภาพวาด ถ่ายทอดแนวคิด และสื่อความหมายตรงกับหัวข้อ "นกชายเล" (Shorebirds)
2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ กลมกลืน ตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยากง่ายของเทคนิคการวาดภาพ ระบายสี
หมายเหตุ ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
4. รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
  • โทร 02 588 2277 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
  • Inbox เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/bcst.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Toomm Toom

File attachments: 
Deadline: 
02 Oct 2017 10:00 to 03 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.