^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ “โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)”

ประกวดออกแบบโลโก้ “โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Logo สามารถส่งผลงานได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยไม่จากัดจานวนผลงาน

โจทย์ในการออกแบบ
เพื่อเป็นโลโก้ของ FIRN ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนแนวทางนวัตกรรมอาหาร และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อขออนุญาต อย. และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและอบรมด้านระบบหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารของอย. โดยมีคอนเซป ดังนี้
1. ดูเรียบง่าย ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
2. FIRN มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อการขออนุญาต อย.
3. สนับสนุนแนวทางนวัตกรรมอาหารที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
4. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด อบรบและสื่่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย
5. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการและนักวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

หลักเกณฑ์การประกวด
1. ออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator , Photoshop
2. ภาพ Logo จะต้องมีคาว่า “Food Innovation & Regulation Network (FIRN)” ทั้งหมดอยู่ใน Logo ด้วย
3. ส่งรูป Logo ด้วยไฟล์ AI , PSD (Solution 300) และ JPEG โดยผู้ออกแบบจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo ด้วย บันทึกไฟล์ผลงาน ไฟล์ Word และใบสมัครลงใน CD (กรณีส่งด้วยตัวเอง/ไปรษณีย์) หรือ WinRAR / Winzip (กรณีส่งทาง E-mail)
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • ผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุ หากเกิดกรณีดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้จัดการประกวดจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยทางสมาคมสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ได้
6. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ส่งผลงานด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ :

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
  ตู้ปณ. 1037 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
 • หรือทาง E-mail : pr@fostat.org โดยหัวข้ออีเมล (Subject) FIRN_Logo (ชื่อจริง – นามสกุล)

หมายเหตุ สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
8. ประกาศผลรางวัลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
9. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
10. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาและให้คะแนนจากหัวข้อดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
2. ความสวยงาม 30 คะแนน
3. สอดคล้องกับหัวข้อ 30 คะแนน

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจานวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากทางสมาคมฯ ผู้ที่ได้รับรางวัล ทาง FoSTAT จะติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และบุคคลที่ได้รับรางวัลต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
  ที่อยู่ : ห้อง 722 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • www.fostat.org
 • E-mail : pr@fostat.org
 • Tel : 02-942-8528, 083-908-0797

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชิษณุ ปิติจารุวิเศษ / สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT)

Total Prize Money: 
3,000 Baht
Deadline: 
28 Sep 2017 10:00 to 24 Oct 2017 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.