^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร 

ประเภทของผู้ส่งผลงาน มี 4 ประเภท

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่จำกัดชั้นปี
 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่จำกัดชั้นปี
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
 4. ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลทุกประเภท Smart Phone  Tablet หรือกล้องถ่ายรูปประเภทอื่นๆ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ภาพถ่ายจะต้องมีขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22 นิ้ว เท่านั้น ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล และเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น โดยบันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 1 ชุด
 3. ต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขปและชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้ชัดเจน 1 ภาพ/ 1 ใบ
 4. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว เป็นต้น

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2560
 • ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่
  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

Total Prize Money: 
208,000 Baht
Deadline: 
19 Sep 2017 10:00 to 27 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.