^ Back to Top

ประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017

ประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

ชื่อโครงการ
“สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017

วัตถุประสงค์
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลาย ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ดินแดนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ในการวาดรูปและความสามารถแปลงภาพวาดให้เป็นภาพโมเสค ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึง ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามในประเทศไทย ควรค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

คุณสมบัติผู้ประกวด
นิสิต นักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือทุกคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพการออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ประเภทภาพการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
 2. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 1. แปลงภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เป็นภาพโมเสค
 2. กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น (มี Pantone สีให้) สร้างผลงานกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 120x216 ช่อง (Pixel) ที่กำหนด (มีตาราง Grid ให้) สามารถดาวน์โหลด Pantone สีและตาราง (Grid)ไฟล์ Illustrator ที่บริษัทฯ จัดทำให้แล้วได้ที่ www.keratiles.co.th
 3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานเองหรือดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วก็ได้โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

ขอบเขตด้านพื้นที่

 • ภาพทั้ง 2 ประเภท มีขนาดพื้นที่ 120 x 216 ช่อง (Pixel)
 • ประเภทการจัดวางภาพ
  1. แนวนอน
  2. แนวตั้ง

วิธีการเสนองาน (Presentation)

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) พร้อมติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นต่อผลงาน
 • ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai และ JPG (บันทึกใส่ CD) จำนวน 1 ชุด
 • ระบุประเภทและชื่อผลงาน พร้อมบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของภาพดังกล่าว
 • ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน

เงินรางวัล ประเภทละ      

 • รางวัลชนะเลิศ 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ

 • แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
 • ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
 • ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
 • ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

กำหนดเวลา

 • วันรับสมัคร: วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561       
 • วันประกาศผล: 20 มีนาคม 2561 ทาง Facebook.com/keratilesceramic และ www.keratiles.co.th

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
 • ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 02-692 9201-5#201, 089-500 7718 ฝ่ายการตลาด
 • E-mail: info@keratiles.co.th
 • www.facebook.com/keratilesceramic

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Keratiles Ceramic Co., Ltd.

Total Prize Money: 
160,000 Baht
Deadline: 
07 Sep 2017 10:00 to 28 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.