^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

TISCO Smart Retiremen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 170,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับ บริษัท สปา - ฮาคูโฮโด จากัด”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 6 คน (ส่งเข้าประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง)

กติกา และเงื่อนไข
1. แนวคิดหลักของหนังสั้น จะต้องมีเนื้อหากระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนทัศนคติ และให้ความสำคัญกับเรื่องวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ โดยนำเสนอออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
2. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทาง และวิธีการนำเสนอ โดยต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
3. เป็นหนังสั้นความยาว 3-5 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย)
4. ในหนังสั้นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ของทิสโก้ปรากฎในผลงาน
5. ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
6. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ DVD หรือ CD
7. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
8. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัดและบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ในการออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร
10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
11. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการส่งใบสมัครและส่งผลงาน

 • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  คุณทักษิณา มีวัฒนะ
  บลจ. ทิสโก้ จำกัด 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9
  ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • ทางอีเมล์ smartretirement@tisco.co.th

เอกสารประกอบการสมัครและการส่งผลงานประกวด
1. ใบสมัครตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
3. สำเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือสาเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
4. แนวคิดหลัก เค้าโครงเรื่องโดยย่อ และรูปแบบการนาเสนอ ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4
5. ผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ DVD หรือ CD

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานหนังสั้น ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.tiscoasset.com

ประเภทรางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินสด มูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสฝึกงานกับ “บริษัท สปา - ฮาคูโฮโด จากัด” ซึ่งเป็นเอเจนซี่ชั้นนำของไทย ในเครือฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่นส์ กรุ๊ป หรือเอฟเอ็มซีจี และมีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับฮาคูโฮโดเน็ทเวิร์คในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ มีประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการให้บริการด้านงานโฆษณาแบบครบวงจร
 • รางวัลที่ 2 เงินสด มูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินสด มูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมายภาษีอากร

ติดต่อสอบถาม

 • T. 0 2633 6709-10
 • FacebooK : TISCO Smart Retirement

ข่าวประชาสัมพันธ์  : TISCO Smart Retirement

Total Prize Money: 
170,000 Baht
Deadline: 
01 Sep 2017 10:00 to 17 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.