^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์ ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับแก่เยาวชน เช่น นักเรียน นิสิต และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป
 2. เพื่อให้ได้เรื่องราวที่น่าสนใจขยายความสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์อัญมณี (GIT Mascot)
 3. เพื่อให้ได้แนวคิดและมุมมองที่หลากหลายสาหรับนามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ
 4. เพื่อให้เยาวชนรู้จักอัญมณี ซึ่งเป็นทรัพยากรแร่ที่ทรงคุณค่าและมีมูลค่าสูงของโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป อายุระหว่าง 6 – 22 ปี
2. ไม่จำกัดจานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่ส่งผลงานเป็นทีม

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560
 • พิจารณาผู้ผ่านเข้ารอบและประกาศผลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผลในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-634 4999 ต่อ 301 (คุณฐิตินทรีย์), 311 (คุณสกุลรัตน์) และ 312 (คุณธวัชชัย)
 • E-mail : jthawatchai@git.or.th
Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
25 Aug 2017 10:00 to 31 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.