^ Back to Top

ประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge" ภายใต้แนวคิด "Digital Literacy for 21st Century Education"

ประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge" ภายใต้แนวคิด "Digital Literacy for 21st Century Education"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ATCI) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge" ภายใต้แนวคิด "Digital Literacy for 21st Century Education" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานในแต่ละช่วงชั้น
 2. คุณครูที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการแนะนำ ให้แนวทางเท่านั้น
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย
  • ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand ICT Youth  Challenge 2017
  • ผลงานส่งมาในรูปแบบดังนี้
   • แผ่นซีดีรอม / ดีวีดี จำนวน 2 ชุด
   • สำหรับพาวเวอพ้อย ปริ้น A4 1 สไลด์ต่อหนึ่งแผ่น ภาพสี
  • ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ ดาวน์โหลดได้ที่ www.thictyouth.com / facebook : thictyouth
 3. ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 หากทางคณะกรรมการตรวจพบ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแค้มป์ และเงินรางวัล
 4. ผลงานที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
 5. ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัมคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทที่สนับสนุนโครงการฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ
 7. ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT  Youth  Challenge 2017  

 1. แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2560
 2. เปิดรับใบสมัคร 1 กันยายน  2560
 3. ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560
 4. แจกโจทย์แบรนด์ 6 ตุลาคม 2560
 5. ส่งผลงานรอบที่ 16 พฤศจิกายน 2560
 6. ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com 20 พฤศจิกายน 2560
 7. เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 13-14-15 ธันวาคม 2560
 8. ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 25 มกราคม 2560
 9. ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 26 มกราคม  2561

ส่งผลงาน

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
  159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14
  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ 02-661-7750
 • แฟกซ์ 02-661-7757
 • E-mail : info@absolutealliances.com
 • www.facebook.com/ThailandICTYouthChallenge
Deadline: 
01 Sep 2017 10:00 to 30 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.