^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม" ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่า 270,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

กติกาการประกวด
ส่งภาพวาดในหัวข้อ ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี” หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ “ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน

 1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ
 2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่
 4. PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ส่งมาที่ ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี” ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 6. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ใน PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

กำหนดการ
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาเปิดรับผลงานไปเป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2511-4178
 • Facebook : PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

Deadline: 
18 Aug 2017 10:00 to 20 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.