^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนถนนของประชาชนทั่วไป
2. เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวกนิรภัย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตารวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
2. มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
4. หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ” โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบนั้นสามารถใส่คาเชิญชวน หรือสโลแกนที่มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการการสวมหมวกในเด็กและเยาวชนได้

กติกาการสมัคร
1. ส่งชิ้นงานที่ออกแบบในรูปแบบ Poster ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวก นิรภัย”
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผู้ส่งผลงานเอง และไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

3. บันทึกผลงานเป็นไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3)
4. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
6. ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นกรณีไป
8. การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด

เอกสารในการสมัค
1. ใบสมัคร (พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. ผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai บันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาบัตรบัตรประจาตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ms-ins.co.th
2. ส่งผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆประกอบการสมัคร

 • หากผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารขนาดไม่เกิน 5 MB สามารถส่งผลงาน .jpg และ .Ai พร้อมเอกสารการสมัครมาได้ทางอีเมล์ orapin@ms-ins.co.th
 • หากขนาดเกิน 5 MB สามารถบันทึกผลงาน .jpg และ .Ai ลงในแผ่น CD หรือ DVD พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ถึง
  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสาทรใต้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  ระบุมุมซองว่า “ประกวดโปสเตอร์” ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD หรือ DVD
 • หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่ ชั้น 23 แผนก HR บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30–17.00 น.)

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 • ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานที่ www.Facebook.com/ProjectMSI ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 • เปิดรับโหวตบน Facebook ของ Project MSI เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote โดยนับจากจานวน Like ที่คนกดให้โปสเตอร์แต่ละผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2560 (หยุดนับจานวน Like เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 60)
 • กิจกรรมการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยจะถูกมอบให้แก่ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ และจะถูกนำไปใช้ในโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ในโอกาสต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ตรงประเด็น การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่บริษัทฯกำหนด และเข้าใจง่าย สื่อสารความคิดโน้มน้าวให้ผู้เห็นผลงานกระทาตามจุดประสงค์ของการรณรงค์
2. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ

รางวัลกาารประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าเงินรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรือชมเชย ก็ได้

ติดต่อสอบถาม

 • 02-679-6165-87 ต่อ 2402, 2405
 • orapin@ms-ins.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรรัตน์ หาญประเสริฐ / Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
17 Aug 2017 08:30 to 30 Sep 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.