^ Back to Top

ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓

ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓

บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
๒. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ)
๓. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริงและพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติต่อไป
๔. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๑. เป็นนิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได้ แต่สมาชิกของแต่ละทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยนิสิต-นักศึกษาต้องมีคำรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่
๒. สมัครเป็นทีม สมาชิกทีมละ ๓-๑๐ คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน โดยห้ามมิให้นักศึกษามีชื่ออยู่เกินกว่า ๑ ทีม หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แต่อาจารย์ ๑ คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้มากกว่า ๑ ทีม
๓. แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑. ผลิตผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ) ภายใต้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ที่โครงการกำหนดให้ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที(รวมไตเติ้ล และ เครดิตตอนท้ายวีดีโอ)
๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรหลีกเลี่ยงภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่นๆ มาก่อน หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนำมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ หรือเรียกรางวัลคืนทันที
๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลวิดีโอ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๖. ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำหรือรูปแบบในการนำเสนอ
๗. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น
๘. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด

วิธีการสมัคร กำหนดวัน และสถานที่ส่งผลงาน
๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร เงื่อนไข และกติกาการประกวด ได้ที่ www.toplinedigital.co.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรอกเอกสาร และเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
๒. ส่งผลงานมิวสิควิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที (รวมไตเติ้ล และ เครดิต) ในรูปแบบ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4 ความละเอียด 720p ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) มาตรฐาน ใส่แผ่น DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๓ แผ่น บรรจุกล่อง พร้อมปกระบุรายละเอียดของทีม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี
๓. กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่นก่อนส่งเข้าประกวด หาก DVD ที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเปิดรับชมได้ ผลงานของท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพิจารณาการประกวด
๔. ส่งผลงาน พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนที่เข้าร่วมทีม ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทางดังนี้

 • ส่งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๘:๐๐ น. ได้ที่บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด เลขที่ ๒๐๙ ซอยรามคำแหง ๒๑ (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๘๓๘๒๐ แฟกซ์ ๐๒-๓๑๘๖๒๙๒
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

กำหนดการโครงการ
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
๓. นำผลงานขึ้นเผยแพร่ทาง Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพื่อเก็บคะแนนตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. ปรับแสดงผลอันดับบน Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสัปดาห์
๕. ประกาศผล / มอบรางวัล และจัดฉายมิวสิควิดีโอที่ได้รับรางวัล ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เกณฑ์การคัดเลือก
๑. ผู้ชนะจะทำการคัดเลือกจากคะแนนการเข้าชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเก็บคะแนนเท่านั้น
๒. รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • โครงเรื่องภาพยนตร์มีความสอดคล้องกับเพลงที่เลือก และนำเสนอมุมมองแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์
 •  ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกำหนดแนวคิด, การวางโครงเรื่อง, วิธีการเล่าเรื่อง, การสื่อความหมายด้านการแสดงและเสียง, การลำดับภาพ)
 • ความสมบูรณ์ด้านกระบวนการผลิต (การกำกับการแสดง, การถ่ายทำ, การตัดต่อ, เทคนิคพิเศษ)
 • ความสมบูรณ์ด้านคุณภาพผลงาน (ความคมชัดของภาพ, ความคมชัดของเสียง, การจัดวางอักษร)

เงื่อนไขอื่นๆ
๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด แต่ห้ามใช้โปรแกรมเพิ่มยอดวิว หรือซื้อยอดวิวจากบุคคลที่ ๓ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการทำเพื่อทุจริตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
๒. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
๓. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกติกาการประกวดของโครงการ
๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ Best Advisor สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ Best Support สำหรับสถาบันที่ให้นิสิต-นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต-นักศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการทุกท่าน
 • รางวัลใดที่มีผู้ได้รับมากกว่า ๑ ทีม ให้นำรางวัลนั้นมาเฉลี่ยแบ่งเท่า ๆ กัน

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA)
 • โทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๘ ๓๘๒๐ ต่อ ๕๑๓
 • โทรสาร ๐๒ ๓๑๘๖๒๙๒
 • อีเมล์ : thanee@toplinedigital.co.th
Total Prize Money: 
120,000 Baht
Deadline: 
03 Jul 2017 09:00 to 22 Sep 2017 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.