^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “สมุทรปราการ น่าเที่ยว”

ประกวดภาพถ่าย “สมุทรปราการ น่าเที่ยว”

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สมุทรปราการ น่าเที่ยว” ชิงรางวัลมูลค่ารวม ๒๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
 • เพื่อตอกย้ำจุดขาย หรือเปลี่ยนมุมมองให้จังหวัดสมุทรปราการ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อกระจายรายได้ และเป็นการส่งเสริมอาชีพในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยภาพถ่าย และสร้างแรงบันดาล ใจให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไป
 • นักเรียน นักศึกษา ไม่เกินระดับปริญญาตรี

แนวคิด
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่น วิถีชีวิต ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้ชมภาพนั้นๆ

หัวข้อการประกวด

 • ภาพถ่ายประเภทสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ภาพถ่ายประเภทประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่น ที่แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ภาพถ่ายประเภทวิถีชีวิตชุมชน ที่แสดงการดำเนินชีวิต การทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทของภาพถ่าย
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพถ่ายที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป

กำหนดวันส่งภาพ
สมัครและส่งภาพทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น โดยส่งได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ปิดการอัพโหลด)

วิธีการส่งภาพประกวด

 • ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ rpst.or.th เท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง
 • ระบบจะเริ่มเปิดให้ส่งภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ปิดการอัพโหลด)

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์มหรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่นๆ ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกน เป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ (ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถูกถ่ายหลังจากวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น)

 1. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ Pixels และด้านที่ ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๔,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการสุ่มตรวจสอบไฟล์ภาพและอาจทำการเรียกผู้ประกวดมาชี้แจงหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกา หรืออาจทำการตัดสิทธิ์ไม่ให้รางวัลสำหรับภาพที่มีปัญหา ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายในแต่ละหัวข้อได้ไม่เกินหัวข้อละ ๓ ภาพ
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการ ประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใดทั้งนี้ภาพถ่าย ดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้ง เดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็น ภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัล มาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 7. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ ทางผู้จัดการประกวดจะอาจทำการขอไฟล์ภาพต้นฉบับ หากถ่ายภาพเป็น RAW File ควรเก็บ RAW File นั้นไว้ หรือ ไฟล์ .jpg ต้นฉบับ เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ต้นฉบับมาแสดงได้ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ “สมุทรปราการ น่าเที่ยว” และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 9. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดยเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันตัดสิน ทั้งนี้คณะผู้จัดจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้วหากคณะผู้จัดมีความประสงค์จะใช้ภาพใด คณะผู้จัดจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 10. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ และ/หรือ ถูกตัดสิทธิ์ในการส่งประกวดรายการครั้งต่อๆ ไปที่จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • หัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยว (ภาพถ่ายประเภทสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ)
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หัวข้อ ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่น (ภาพถ่ายประเภทประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นที่แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ)
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หัวข้อ วิถีชีวิตชุมชน (ภาพถ่ายประเภทวิถีชีวิตชุมชน ที่แสดงการดำเนินชีวิต การทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ)
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประเภทนักเรียนนักศึกษา (ไม่เกินปริญญาตรี)
  • หัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยว (ภาพถ่ายประเภทสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ)
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หัวข้อ ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่น (ภาพถ่ายประเภทประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่นที่แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ)
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • หัวข้อ วิถีชีวิตชุมชน (ภาพถ่ายประเภทวิถีชีวิตชุมชน ที่แสดงการดำเนินชีวิต การทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ)
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ รางวัลทั้งหมดที่กล่าวถึงในการประกวดครั้งนี้อาจมีการปรับลดเพื่อให้สอดคล้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม
คุณปทุม วิวัฒนาการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (เวลาทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น.)
โทร. 091-115-7585
email : rpst.info@gmail.com

Total Prize Money: 
285,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 Aug 2017 10:00 to 18 Aug 2017 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.