^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษา และทุนเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานมูลค่ารวม 580,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร
หลักเกณฑ์และกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาที โดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จำนวน 20 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการผลิตผลงานได้ตามกำหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกำหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการ นำไปจัดทำเป็นไฟล์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ในวันประกาศผลการประกวด
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหาร CAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ (ผู้กำกับภาพยนตร์) ในงาน CAT Network Showcase 2017 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและ Treatment มาที่ cat.shortfilm2017@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน
เนื้อหาและเรื่องราว สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด มีประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิด "เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ด้วยวิธีการเล่าเรื่องในเชิงภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของ ภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 : เปิดรับสมัคร และส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2560 : ปิดรับสมัครผลงาน ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 
 • วันที่ 1 กันยายน 2560 : ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านทาง www.catshortfilm.com และยืนยันผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานทีม
 • วันที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคำแนะนำจากผู้กำกับภาพยนตร์ ในงาน CAT Network Showcase 2017 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท
 • วันที่ 14 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ประกาศผลผู้ชนะ ณ CAT First Class Cinema@Central World

หมายเหตุ :
คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ช่วงระยะเวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆของการจัดประกวด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร โดยจะประกาศผ่านทาง www.catshortfilm.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม รับเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานทีมละ 20,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยที่ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลศึกษาอยู่

ติดต่อสอบถาม
E-mail : cat.shortfilm2017@gmail.com

ข่าวประชาสัพันธ์ : คุณจิระภัทร์ หอมสนิท

ภาพในบรรทัด 1

Total Prize Money: 
580,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Jul 2017 10:00 to 07 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.