^ Back to Top

แข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560"

แข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560" ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

  • ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
    • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2560 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
    • นักเรียนมีสัญชาติไทย เป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง
  • ระดับอุดมศึกษา
    • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ
    • นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย และเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะ และผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จ. 22 พ.ค. - จ. 31 ก.ค. 60

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/set.or.th

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Jun 2017 10:00 to 31 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.