^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย
2.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา กศน.
3. เพื่อปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.

คุณสมบัติของผูเข้าประกวด

 • เป็นนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับ การใชพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 (รหัส พว12010) หรือการใชพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 (รหัส พว22002) หรือการใชพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 (รหัส พว32023) ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต7ภาคเรียนที่ 1/2559 ถึงปัจจุบัน หรือ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (รหัสรายวิชา พว02027) ตั้งแต7ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึงปัจจุบัน
 • จำนวนผู้เข้าประกวด ทีมละ 3 คน (รวมทีมต่างระดับได้)
 • ครูที่ปรึกษาจำนวน 1 คน
 • ผู้สมัครตองไดรับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยมีการลงนามรับรองในใบสมัคร
 • สำหรับผู้เขาประกวดระดับประเทศ ต้องเป็นทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดระดับพื้นที่ที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่งทั่วประเทศ

กำหนดการ

 • ระดับพื้นที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง รับสมัครผู้เขาแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเขาประกวดระดับประเทศต่อไป
  • เกณฑ์การใหคะแนน ใชเกณฑ์เดียวกับระดับประเทศ
 • ระดับประเทศ
  • ศูนย์วิทยาศาสตรBเพื่อการศึกษา (เอกมัย) เปิดรับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่งๆ ละ 2 ทีม รวม 36 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศด้านการใชและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2560
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาผูจัดประกวดระดับพื้นที่ ส่งใบสมัครและรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงานแต่ละทีม โครงงานละ 5 เล่ม ไปยังศูนย์วิทยาศาสตรBเพื่อการศึกษา (เอกมัย) ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณีย์) หากไม่ส่งตามที่กำหนดถือว่าไม่เข้าร่วม
  • นำผลงานและแผงโครงงานไปจัดแสดงเพื่อใหคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
  • คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจำโต๊ะนำเสนอผลงานเพื่อนำเสนอด้วยวาจาและตอบคำถามจากคณะกรรมการเพื่อใหคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ประกาศผล/มอบรางวัล โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล

 • ระดับพื้นที่ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร
  • หมายเหตุ
   • เงินรางวัลระดับพื้นที่ จัดประกวดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่งๆ ละ 18,000 บาท รวมจำนวน 324,000 บาท
   • เกียรติบัตรลงนามโดยเลขาธิการ สำนักงาน กศน.
 • ระดับประเทศ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 18,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 13,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 9,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 30 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร
  • หมายเหตุ
   • รวมเงินรางวัลระดับประเทศจำนวน 221,000 บาท
   • โล่และเกียรติบัตรลงนามโดย รมว.ศธ.

ติดต่อสอบถาม
ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
โทร. 02-392-5951 - 5 ต่อ 2037

Deadline: 
13 May 2017 10:00 to 31 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.