^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งรวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย
3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

ประเภทผู้สมัคร
1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ชุมชนท้องถิ่น และอื่นๆ

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว/ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพืน้ บ้านมาประยุกต์ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์
2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
หมายเหตุ : ผลงาน ต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี

เกณฑ์ในการตัดสิน
1. ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย
4. ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
5. ผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การพิจารณาตัดสิน
การตัดสินและรางวัลของทั้ง 2 กลุ่มแยกออกจากกัน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • กลุ่มอุตสาหกรรม
  • รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลที่ 2 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน
  • รางวัลที่ 2 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2560
 • ตัดสินผลงาน : 15 กันยายน 2560
 • พิธีมอบรางวัล : 5 ตุลาคม 2560

การส่งผลงาน
ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มายัง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-942 7620 02-942 7626
 • โทรสาร 02-942 7621
 • E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com
Deadline: 
01 Mar 2017 10:00 to 31 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.