^ Back to Top

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2560 ชิงเงินรางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ศิลปินสัญชาติไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง และ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยแสดงผลงานที่ไหนมาก่อน รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลหรือร่วมแสดงจากการประกวดใดๆ มาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษาทุกระดับ ซึ่งเป็นข้อกาหนดการสาเร็จการศึกษาทุกระดับ

ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทจิตรกรรม ( Painting )
2.  ประเภทประติมากรรม ( Sculpture )
3. ประเภทภาพพิมพ์ ( Printmaking)
4. ประเภทสื่อประสม ( Mixed Media )
หมายเหตุ

 • ศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ หมายความรวมถึง ศิลปกรรมแนวอื่น ๆ ของแต่ละประเภทข้างต้นที่ใช้กระบวนการทาง จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เป็นหลัก ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ จิตรกรรมสื่อประสม จิตรกรรมจัดวาง ประติมากรรมสื่อประสม ประติมากรรมจัดวาง ภาพพิมพ์สื่อประสม ภาพพิมพ์จัดวาง
 • ศิลปกรรมประเภทสื่อประสม หมายถึง ศิลปกรรมที่ใช้กระบวนการและสื่อ ผสมผสาน ข้ามประเภท ข้ามสาขา และไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 3 ประเภทข้างต้น
 • ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิในการไม่พิจารณาผลงาน หากผลงานนั้นๆ ไม่เป็นไปตามประเภทที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้

ขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน เจ้าหน้าที่รับผลงานมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผลงานที่มีขนาดผลงานไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ เข้าร่วมประกวด

การส่งผลงาน
ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยนำผลงานพร้อมใบสมัครมาส่งด้วยตนเอง หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งแทนจะต้องมีเอกสารการนำส่งที่ครบถ้วนและแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับผลงานบริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตามกำหนดเวลา และจะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • กรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย โดยศิลปินจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบพิมพ์ด้วยตัวบรรจงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินจะส่งผลงานด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลมาส่งแทนโดยแสดงเอกสารการได้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับผลงาน
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนของศิลปินผู้ส่งผลงาน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ศิลปิน กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อม เซ็นชื่อรับรองให้ครบถ้วน
 • กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ หรือผลงานที่มีการติดตั้ง ศิลปินต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับติดตั้งและต้องติดตั้งผลงานให้เป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเวลาที่รับผลงาน พร้อมแนบหรือเขียนอธิบายรายละเอียดวิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจนมาพร้อมกับใบสมัคร โดยศิลปินจะต้องปฏิบัติตามที่ เจ้าหน้าที่รับผลงานกาหนด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รับผลงานสามารถพิจารณาคัดผลงานดังกล่าว “ออก” ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน
 • ผลงานที่จะส่งเข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสมกับการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การจัดแสดงนิทรรศการและการจัดเก็บ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานไปแสดงฯ ณ ที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลงาน
 • ศิลปินที่ส่งผลงานจะได้รับสูจิบัตรการแสดงฯ ท่านละ 1 เล่ม หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนได้โดยมีกาหนดการรับสูจิบัตร ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เปิดการแสดงนิทรรศการฯ ซึ่งสามารถสาเนาบัตรประชาชนและมอบหมายให้ผู้อื่นมารับสูจิบัตรแทนได้

รางวัลการประกวด
คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินจะตัดสินให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกาหนดรางวัล ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เงินรางวัล 200,000 บาท
2. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เงินรางวัล 150,000 บาท
3. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 100,000 บาท
หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน
 • คณะกรรมการอาจตัดสินผลงานให้รางวัลในแต่ละประเภท ให้ได้อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 เกินกว่าหนึ่งรางวัล หรืองดรางวัลใดก็ได้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควรที่จะได้รับรางวัล นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าแต่ไม่ได้รับรางวัลเข้าแสดงอีกจานวนหนึ่ง และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมแสดงฯในครั้งนี้

กำหนดเวลา

 • การส่งงานทุกประเภท : วันจันทร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • การคัดเลือกและตัดสินผลงาน : วันเสาร์ที่ 27 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 คัดเลือกและตัดสินผลงานฯ ทุกประเภท ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศผลการตัดสิน : วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
 • การแสดงนิทรรศการในกรุงเทพมหานคร : ตุลาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 • การแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค
  • พฤศจิกายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ธันวาคม 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • มกราคม 2561 ณ หอศิลปจาปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  • กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • มีนาคม 2561 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
  • พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  • มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรือ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผลงานเพื่อไปแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ในส่วนของผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อศิลปินเพื่อให้มารับผลงานคืนทันที
2. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสัญจร ในจังหวัดสงขลาจะสลับการแสดงงานระหว่างสถาบันในทุกปี

File attachments: 
Deadline: 
15 May 2017 10:00 to 21 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.