^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า ปี 2560 หัวข้อ “Out of the box หลุดจากกรอบเดิมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า ปี 2560 หัวข้อ “Out of the box หลุดจากกรอบเดิมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า ปี 2560 หัวข้อ “Out of the box หลุดจากกรอบเดิมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และเพศ

รายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด

 •  งานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่าชนิดแยกชิ้นส่วนประกอบ (Knock down Furniture) ที่ใช้ภายในอาคารในหัวข้อ “Out of the box หลุดจากกรอบเดิมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า” และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง ประกอบด้วย
  • ประเภทตู้
  • ประเภทเตียงขนาดมาตรฐาน
  • ประเภทโต๊ะ
  • ประเภทเก้าอี้
  • ประเภทเครื่องเรือนอื่น ๆ
   โดยให้ใช้วัสดุไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป. หรือใช้วัสดุผสมระหว่างไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป. กับวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ หนังสังเคราะห์ หรือหนังแท้ ผ้า เป็นต้น
 • คุณลักษณะแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบต้องชัดเจนมีด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง หรือลักษณะ 3 มิติ
  • มีองค์ประกอบที่สวยงาม คงทน และทันสมัย
  • ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิค
  • สามารถนำมาผลิตและใช้งานได้จริง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่ ลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ อ.อ.ป. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือเพิกถอนเรียกรางวัลที่ได้รับคืนทั้งหมด

การส่งผลงาน
ผู้สมัครต้องส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ครบองค์ประกอบ จำนวน 4 หัวข้อ คือ

 1. เขียนแบบผลงานลงในกระดาษขนาด A3 ขึ้นไป พร้อมนาเสนอด้วยไฟล์ Power Point ใส่ในแผ่น CD
 2. เป็นภาพการออกแบบ/เขียนแบบ ด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์
 3. เป็นแบบ/ภาพฉาย บอกลักษณะ/รูปทรงของชิ้นงานในมุมมองต่าง (Oblique/Isometric / Perspective) พร้อมระบุขนาด/มาตราส่วน
 4. ชิ้นงานรูปแบบโมเดล อัตราส่วน 10:1 (ไม่จำกัดวัสดุ)

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานการออกแบบได้ที่

สำนักธุรกิจและการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่ 76 อาคารถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น. (วันทำการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 2 รูป ขนาด 2 x 2 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
 3. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.fio.co.th)

รางวัล มูลค่ารวม 65,000.00 บาท แบ่งออกเป็นดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักธุรกิจและการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  เลขที่ 76 อาคารถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0472 ในวันและเวลาราชการ
Total Prize Money: 
65,000 Baht
Deadline: 
02 May 2017 09:00 to 31 Aug 2017 15:30

Members Online

There are currently 0 users online.