^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชนชาวไทย
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนของชาติหันมาใส่ใจและดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะและแสดงความสามารถในงานศิลปะ อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 )
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - ม. 3)
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 คน

กติกาการประกวด

 • รอบคัดเลือก (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม –1 พฤษภาคม 2560)
  • ภาพผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทาด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดเองไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนาออกแสดงหรือประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน
  • ผู้สมัครเข้าประกวดต้องวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ“ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”
  • ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพระบายสีโดยสามารถเลือกใช้สีไม้หรือสีชอล์คตามความถนัดของตนลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3
  • ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ – สกุล/ วัน-เดือน-ปีเกิด /สถานศึกษา ที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์หรือE-mail / สาเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน พร้อมอธิบายความหมายของภาพวาดมาด้วยให้ชัดเจน พอสังเขป ในใบสมัครพร้อมกับภาพวาดส่งทางไปรษณีย์มาที่
   หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ”
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
   วงเล็บมุมซอง(ประกวดภาพวาดระบายสี“ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”)
  • หมดเขตส่งผลงาน 1 พฤษภาคม 2560 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
  • ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ ในวันที่ 15พฤษภาคม 2560 ทางเว็ปไซด์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.thและไปรษณียบัตร
  • ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องมาแสดงตนและวาดภาพระบายสีเพื่อประกวดในหัวข้อเดิม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ทั้งนี้จะวาดภาพเดิมที่ส่งเข้าประกวดในรอบแรกหรือวาดใหม่ก็ได้แต่ต้องอยู่ในหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าประกวดแต่ละท่านต้องเตรียมอุปกรณ์มาใช้เอง ทางพิพิธภัณฑ์จะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษวาดภาพไว้ให้เท่านั้น
  • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ทั้งประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น มารับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องสิรินธรทันติพิพิธ

หมายเหตุ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการประกวดทุกผลงาน
2. ผลงานทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน
3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินผลงาน รวม 100 คะแนน
1. ความหมายของภาพ 50 คะแนน
2. การจัดองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน
3. การให้สีสันและความสวยงามของภาพ 30 คะแนน

รางวัลประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยจำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม. 3)
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยจำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 30 คน
1. ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป. 6) 15 คน
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 15 คน

ติดต่อสอบถาม

 • พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ”
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โทร .02 -2007653
 • E-mail : museum 2558 @ gmail.com
 • Website: www.dt.mahidol.ac.th
Deadline: 
21 Mar 2017 10:00 to 01 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.