^ Back to Top

ประกวดออกแบบสี่อวีดีโอ Infographic หัวข้อ "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"

ประกวด Infographic หัวข้อ "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic หัวข้อ "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 220,000 บาท

คุณสมบัติ

 • นักศักษาระดับอุดมศึกษา
 • อายุระหว่าง 19 - 24 ปี
 • สมัคเป็นทีม ทีมละ 2 คน

กติกาการประกวด

 • ผลงาน Infographic จะต้องออกแบบตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ได้กำหนดไว้
 • ผลงานต้องเป็นรูปแบบไฟล์ VDO ความยาวตั้งแต่ 3-5 นาที
 • ผลงานผู้เข้าประกวดจะต้องมีน้องข้าวหอม ธ.ก.ส. เป็นตัวดาเนินเรื่อง และสามารถใช้ตัวละครใน Infographic เรื่องธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล มาเป็นตัวเชื่อมโยงได้ (สามารถเข้าไปดู VDO ได้ใน Facebook Page น้องข้าวหอม ธกส )
 • ภาพที่ใช้ประกอบ ธนาคารจะจัดส่งให้ทาง E-Mail เพื่อยืนยันการรับสมัคร
 • ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
 • ผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ฟอนต์ (Font) โปรแกรม (Software) และอื่นใดที่ใช้ในการออกแบบที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี ทั้งนี้สามารถเลือกภาพ ฟอนต์ (Font) และสื่ออื่นๆ จากโครงการฯ มาใช้ประกอบได้
 • ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เมื่อผลิตผลงานแล้วเสร็จ ให้นาไปลงใน Youtube และ Facbook โดยติด Hashtag #InFoน้องข้าวหอมธกส พร้อมทั้งนาผลงานลงบน DVD และส่ง E-mail : cardmarketing@baac.or.th ส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • รูปภาพหรือวัตถุที่ใช้ประกอบการสร้าง Infographic หากไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเองจะต้องระบุที่มา (อ้างอิง) เพิ่มเติมลงในเอกสาร
 • ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ชิ้นงาน
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • การสมัครเข้าร่วม วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2560
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.baac.or.th และ Facebook Page : น้องข้าวหอม ธกส
  • สมัครด้วยตนเอง : ฝ่ายการตลาดดิจิตอล (ธ.ก.ส.) สานักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ชั้น 11 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • การส่งใบสมัครเข้าประกวด วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2560
  • ส่งทาง E - mail : cardmarketing@baac.or.th
  • ส่งทางไปรษณีย์ :
   ฝ่ายการตลาดดิจิตอล (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ อาคารทาวเวอร์ ชั้น 11
   เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   วงเล็บมุมซอง "ส่งประกวด Infographic"
   โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 เท่านั้น
 • ส่งผลงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 16 มีนาคม 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล มูลค่าเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล มูลค่า เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล มูลค่าเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล มูลค่าเงินรางวัล 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2558 6100 ต่อ 6617, 6631
 • E - mail : cardmarketing@baac.or.th
Total Prize Money: 
220,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
27 Feb 2017 10:00 to 10 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.