^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวที ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้น แนววิทยาศาสตร์” และสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้แก่สังคม เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราและสามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ในทุกโอกาส

ประเภทการประกวด
1. ปรเภทเยาวชน (อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี) 
2. ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ ปละวุฒิการศึกษา)
3. ประเภทกลุ่ม (2 คน นักเขียนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์)

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 7 หน้า และไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน สื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
4. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาใบสมัครและเกณฑ์การตัดสินรางวัล
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2. แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์/ มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พิจารณาจากการนาเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ / ชั้นเชิงในการนาเสนอ /คุณค่าทางวรรณศิลป์
4. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
5. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของ คณะผู้จัดการประกวด
6. เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
7. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อ ได้สะดวก
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9. หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
หมายเหตุ
ผลงานชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ

รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์ผู้เข้าประกวด คือ

 • ประเภทเยาวชน
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,0000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศรางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • ประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภทกลุ่ม
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2560
 • อบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เวลา 10.00 น. – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 21 เมษายน 2560
 • ประกาศผลการตัดสินวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472,1473 (วรภร, จีรวรรณ)

Deadline: 
17 Jan 2017 10:00 to 21 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.