^ Back to Top

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้”

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคใต้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ที่มีความหลากหลาย สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนำจัดนิทรรศการในงาน “วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖๐” (Walailak Expo 2017) หลังจากนั้น จะนำภาพมาประดับตกแต่งภายในอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันจะนำมาสู่การสร้างสุนทรียภาพและการสร้างบรรยากาศในอาคารเรียนด้วยงานศิลป์

ระดับการประกวด
ระดับนักเรียน นักศึกษา

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๒. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้ใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิก โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกินท่านละ ๓ ชิ้น โดยกำหนดให้มีขนาดภาพไม่ต่ำกว่า ขนาด ๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร และขนาดไม่เกิน ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
๓. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
๔. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา 
๕. ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเป็นงานที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษ ผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตนเอง
หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และการชำรุดเสียหายจากการจัดส่งก่อนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งมาที่คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖ Email: cultural.wu@gmail.com

การพิจารณาตัดสินผลงาน
๑. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอด คล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน
หมายเหตุ
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้    

รางวัลการประกวด
๑. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๗ รางวัล เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผลงาน
๑. เจ้าของผลงานจะต้องยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธ์ของมหาวิทยาลัย       วลัยลักษณ์ โดยไม่คิดมูลค่าหรือราคา หรือค่าสิทธิใดๆ
๒. เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าของผลงานที่เจ้าของผลงานนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล 
พิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม -๑ เมษายน ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถาม

  • อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10
  • โทรสาร 0-7567-2507
  • E-mail: cultural.wu@gmail.com
  • คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ 081-957-5906
Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
04 Jan 2017 10:00 to 10 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.