^ Back to Top

Young Gen Media 2011 โครงการประกวดภาพยนต์สั้น สำหรับเด็กและเยาวชน หัวข้อ ลูกของแผ่นดิน

Young Gen Media 2011 โครงการประกวดภาพยนต์สั้น สำหรับเด็กและเยาวชน หัวข้อ ลูกของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชิงรางวัลรวมกว่า 170,000 บาท

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร วันนี้ - 25 มกราคม 2555
 • อบรมเพิ่มเติมความรู้ 28 มกราคม 2555
 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 25551
 • ประกาศผลและมอบรางวัล 14 มีนาคม 2555

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
2. อุดมศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

เงื่อนไขและกติกาการประกวด
1. เรื่องราวสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด”ลูกของแผ่นดิน” โดยกล่าวถึงแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมนำไปปฏิบัติ
2. ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอภาพยนตร์สั้น
3. ความยาวของภาพยนตร์สั้น 5 นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7 นาที (ความยาว 5 – 7 นาทีรวมไตเติ้ลตอนต้นและไตเติ้ลตอนท้ายแล้ว)
4. เป็นภาพยนตร์สั้นที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรือร่วมประกวดที่ใดมาก่อน
5. ส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลและทีม (ทีมละไม่เกิน 7 คน)
6. ผู้สมัคร 1 คนหรือ 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เรื่อง
7. ส่งเอกสารการสมัครคือ
7.1 ใบสมัคร โดยสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้
7.2 ใบยอมรับกติกาและข้อตกลง โดยดาวน์โหลดแล้วลงชื่อ (สมาชิกทุกคนในทีม ส่งคนละ 1 ใบ)
7.3 รูป(สบายๆ) ของสมาชิกทุกคนในทีม ส่งมายัง email หรือทางไปรษณีย์

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (ประกวดหนังสั้น)
122/11 ซ. นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-681-3900 ต่อ 1801 หรือ 083-341-0529
โทรสาร 02-681-5401
E-mail : staff@younggenmedia.com

8. ผู้ส่งผลงานยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมนำผลงานไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
9. ผู้ส่งจะต้องส่งผลงานในรูปแบบแผ่นดีวีดี โดยใช้สกุลไฟล์ .avi หรือ .mpeg2 ที่สามารถเปิดเล่นได้กับเครื่องเล่นดีวีดีทุกชนิด จำนวน 2 แผ่น
10. การนำภาพและเพลงประกอบจากผู้อื่นมาใช้ในภาพยนตร์สั้นต้องมีการลงเครดิตไว้ด้วย
กรอบเนื้อหาของหนังสั้น

สำหรับกรอบ​เนื้อหาของหนังสั้น “ลูกของ​แผ่นดิน” ต้อง​เกี่ยวกับกิจกรรม​ทำดี​เพื่อพ่อ ​ทั้ง 9 ด้าน ​ได้​แก่

 1. กิจกรรม​เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา ​และพระมหากษัตริย์
 2. กิจกรรมส่ง​เสริมศาสนา วัฒนธรรม​และประ​เพณี
 3. กิจกรรมส่ง​เสริม​ความกตัญญู ซื่อสัตย์ ​และประหยัด
 4. กิจกรรมต่อต้านยา​เสพติด อบายมุข ​และ​การคอรัปชั่น
 5. กิจกรรมส่ง​เสริมคุณธรรม ​และจริยธรรม
 6. กิจกรรมด้านบำ​เพ็ญประ​โยชน์ต่อส่วนรวม
 7. กิจกรรมส่ง​เสริมระบอบประชาธิป​ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง​เป็นประมุข
 8. กิจกรรมส่ง​เสริม​ความคิดสร้างสรรค์​และงานวิชา​การ ​
 9. กิจกรรมส่ง​เสริม​และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม
Total Prize Money: 
170,000 Baht
Date of winner announcement: 
Wed, 2012-03-14 (All day)
Deadline: 
10 Jan 2012 10:30 to 25 Jan 2012 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.