^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสื่อที่ผลิตสู่สังคม ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักรู้ทางด้านดิจิทัลในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

เงื่อนไขหลักเกณฑ์
1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
2. รับสมัครทีมละ 3 คน จำนวน 100 ทีม
3. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป / คน
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด / คน
5. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด / ทีม
6. แนวคิดหนังสั้นที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด กระดาษ A4

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ : www.ondefilm.com
2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ondefilm.com / Facebook : ONDE film youth camp
3. สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 22 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. ส่งทาง E - mail : ondefilm@gmail.com
5. ส่งทางไปรษณีย์ :

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคาร 22 เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วงเล็บมุมซอง "อมรมค่ายปฏิบัติการหนังสั้น" หรือ "ประกวดหนังสั้น"
โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ ของวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

กำหนดการกิจกรรม

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม วันที่ 1 ถึง 17 มกราคม 2560 ผ่านทาง Facebook : ONDE Film Youth Camp และ www.ondefilm.com
 • อบรม
  • อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 18 ถึง 20 มกราคม 2560
  • อมรมรุ่นที่ 2 วันที่ 21 ถึง 23 มกราคม 2560
 • เปิดรับผลงานเข้าประกวด วันที่ 24 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกวดและให้คะแนน วันที่ 10 มีนาคม 2560
 • สัมมนาและมอบรางวัล วันที่ 24 มีนาคม 2560

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด
คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาการให้คะแนนจากเรื่องต่างๆ ดังนี้ (เข้ารอบ 40 ทีม)
1. คะแนนจากจำนวนผู้เข้าชม (View) ในเว็บไซต์ Youtube 20 คะแนน
2. คะแนนจากคณะกรรมการ 80 คะแนน ดังนี้

 • ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการเล่าเรื่อง (Story) 30 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง 30 คะแนน
 • ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 21,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 6,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

หมายเหตุ

 • ทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 1 ถึง 3 จะได้รับทุนการศึกษาดูงานอุตสาหกรรม Digital Content ณ ประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 095 - 248 - 1593
 • www.ondefilm.com
 • E-mail : ondefilm@gmail.com
 • LINE : ondefilm
 • Facebook : ondefilmyouthcamp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. jizsy

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Oct 2016 10:00 to 30 Dec 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.