^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงงานด้วยตัวเอง ไม่ดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของตราสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์อยู่ มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน
4. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. รูปแบบผลงานตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน
3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทางสถาบันฯ มีสิทธิ์ในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางสถาบันฯ มีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้
5. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากภายหลังพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ทุกกรณ๊
6. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ 

กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ควรมีความทันสมัย สวยงาม เป็นสากล สื่อความหมายในเชิงนวัตกรรม และเป็นที่ง่ายต่อการจดจำ
2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสามารถสื่อความหมายถึง สถาบันฯ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนางานด้านการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย สะสมองค์ความรู้ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3. สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

การจัดส่งผลงาน (ส่งผลงานผ่านทาง E-Mail เท่านั้น)
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และความหมายของผลงาน โดยแนบภาพตราสัญลักษณ์ประกอบคำอธิบายแนวคิด ในรูปแบบไฟล์ PDF
2. แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของภาพพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล .AI (Illustrator)
4. แนบไฟล์ภาพ (JPG, TIF, PNG อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
5. ส่ง E-mail ใบสมัครพร้อมผลงาน (ข้อ1-4) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยระบุหัวข้อ E-mail ว่า“ส่งผลงานประกวดออกแบบ Logo STIPI” ไปยัง stipi.admin@mail.kmutt.ac.th

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลาการประกวด

  • เปิดรับผลงาน 20 ตุลาคม 2559 – 20 พฤศจิกายน 2559
  • ตัดสินผลงานและประกาศผลผู้ชนะเลิศภายใน 1 ธันวาคม 2559 โดยจะมีประกาศแจ้งผลการตัดสินผ่านทางwww.facebook.com/stipi.kmutt และติดต่อกลับแจ้งผลการตัดสินให้ผู้ชนะการประกวดทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถาม

  • ดร.นงลักษณ์ เจริญจงสุข 
    สถาบันนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ 02 470 9622
  • E-mail: stipi.admin@mail.kmutt.ac.th
  • www.facebook.com/stipi.kmutt

ข่าวประชสัมพันธ์ : STIPI Admin

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Deadline: 
20 Oct 2016 10:00 to 20 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.