^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญโรงเรียน หรือสถาบันการสอนศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด
1. ในการประกวดวาดภาพระบายสีครั้งนี้เป็นการประกวดแบบทีม โดยแต่ละทีมมีผู้สมัครจำนวน 3 คน สามารถสมัครโดยโรงเรียนหรือสถาบันการสอนศิลปะเป็นผู้ส่งเข้าประกวด โดยแต่ละโรงเรียนหรือสถาบันสามารถสมัครได้ระดับอายุละ 1 ทีม
2. ทีมผู้สมัครแต่ละระดับอายุต้องวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

 • ระดับอายุ 5-6 ปี ประกวดในหัวข้อ “ครูศิลปะในฝันที่ฉันรัก”
 • ระดับอายุ 7-9 ปี ประกวดในหัวข้อ “ฉันไปเรียนศิลปะนอกสถานที่”
 • ระดับอายุ 10-12 ปี ประกวดในหัวข้อ “ห้องเรียนรู้ศิลปะที่ใฝ่ฝัน”

3. ผู้สมัครแต่ละทีมส่งภาพวาดที่สมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนด ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยทีมผู้สมัครสามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้อย่างอิสระ
4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยการประกวดรอบแรก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ fofa.swu.ac.th
5. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สถานที่จัดส่งผลงาน สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือนำส่งด้วยตนเองที่สานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ติดต่อคุณมาลา วงษ์งาม

 • การประกวดรอบที่ 1
  ผู้สมัครทุกทีม ทุกระดับอายุ ส่งภาพวาดที่สมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนด ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยทีมผู้เข้าร่วมประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิค อาจวาดภาพที่เป็นรูปแบบคล้ายจริง รูปแบบกึ่งนามธรรม รูปแบบนามธรรม รูปแบบการเขียนภาพเล่าเรื่องแบบบรรยาย รูปแบบที่เน้นการออกแบบรูปทรงและการใช้สัญลักษณ์
 • การประกวดรอบที่ 2
  ทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน จะต้องเดินทางมาประกวดสด ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 โดยจะต้องมาลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.00 น. และเริ่มการประกวดวาดภาพตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยหัวข้อเรื่องของการประกวดจะแจ้งให้ทราบในวันประกวด
  ในรอบนี้คณะกรรมการดาเนินการประกวดวาดภาพจะเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีไว้ให้ ได้แก่ สีน้ำ สีอะคริลิค สีชอล์คน้ามัน (Pastel) ดินสอ ยางลบ พู่กัน กาว เฟรม และวัสดุปะติด ฯลฯ ไว้ให้ผู้ประกวดแต่ละทีม ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถเลือกใช้สื่อวัสดุที่คณะกรรมการจัดการประกวดเตรียมไว้ให้เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่อนุญาตให้ทีมผู้ประกวดใช้สื่อวัสดุที่เตรียมมาเองเพื่อการสร้างสรรค์ ให้ใช้เฉพาะสื่อวัสดุที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

6. ประกาศผลรอบแรกวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ fofa.swu.ac.th
7. ประกาศผลรอบที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. รางวัลการประกวดแต่ละระดับอายุ

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลดีเด่น จำนวน ๑ รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลสร้างสรรค์ จำนวน ๑ รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ภาพที่ได้เข้าร่วมการประกวดในรอบที่ 2 จะจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม
คุณศิริรัตน์ พรมนาง 086-840-4448

Deadline: 
08 Oct 2016 10:00 to 15 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.