^ Back to Top

ประกวดออกแบบ “โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่2 : Mc Smart2 ประจำปี 2559”

ประกวดออกแบบ “โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่2 : Mc Smart2 ประจำปี 2559”

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : Mc Group ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่2 : Mc  Smart2 ประจำปี 2559” ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
โครงการแม็คสมาร์ท (Mc Smart) มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนิน โครงการดังต่อไปนี้

 • M (Motivation) : แรงจูงใจ
  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่รักในการออกแบบได้มีโอกาสหรือเวที ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
 • C (Creativity) : ความคิดสร้างสรรค์
  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • S (Social Responsibility) : ความรับผิดชอบต่อสังคม
  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการที่ร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการนำวัสดุที่เหลือใช้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่า กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
 • M (Maximization) : การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  เพื่อแสดงออกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ART : ศิลปะ
  เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านทางด้านศิลปะ ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน

กติกาการเข้าร่วมโครงการ
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Fashion Lifestyle และ Living Lifestyle
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้
2. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมประกวดเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มได้เพียง ประเภทเดียวเท่านั้น
3. ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนดไว้
4. ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
1. การออกแบบ (Design)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
3. ประโยชน์ใช้สอย (Utility)
4. ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ (Business Potentiality)
5. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendliness)

กำหนดการ
1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2559 ส่งแบบร่างผลงาน (Sketch Design)

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mcjeans.com
2. แบบร่าง (Sketch Design) ลงในกระดาษขนาด A3

ที่อยู่สำหรับส่งผลงานเข้าประกวด

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
(กรุณาระบุหน้าซองว่า โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2)

ติดต่อสอบถาม

 • วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น. โทรศัพท์ 02 1179999 ต่อหมายเลขภายใน
  • หมายเลขภายใน 3214 คุณทศพร เต็กอวยพร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
  • หมายเลขภายใน 3919 คุณชลดา รักนา เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
 • Website www.mcjeans.com
 • อีเมล์ mcsmart@mcgroupnet.com
 • Facebook www.facebook.com/mcjeans

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tosporn Takauyporn / MC Group Public Company Limited

Deadline: 
01 Sep 2016 10:00 to 30 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.