^ Back to Top

(ขยายเวลารับผลงาน) การประกวดงานเขียนเยาวชน "การศึกษาที่ฉันต้องการ"

เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย โครงการธรรมวรรณศิลป์ฯ จึงได้ขยายเวลารับผลงานออกไปจนถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อเอื้อโอกาสให้เยาวชนผู้ประสบภัยได้รับทุนการศึกษาเพื่อสังคมไทยในวันหน้า

ปฏิวัติการศึกษา จากปลายปากกาเยาวชน โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
โดยมี ท่านอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และ อาจารย์เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา
เชิญชวนเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๑๙ ปี ส่งผลงานเขียนประเภท เรียงความ เรื่องสั้น หรือบทกวี
ร่วมประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับ "การศึกษาที่ฉันต้องการ"

Total Prize Money: 
126,000 Baht
Entry Fee: 
No
Deadline: 
01 Jan 2012 10:30 to 14 Feb 2012 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.