^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 270,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี
หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภทส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นและผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

กติกาการประกวด
ส่งภาพวาดในหัวข้อปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ “ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมายโดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตนไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้เช่นสีน้ำ สีเทียนดินสอสีสีอะคริลิคสีน้ำมันดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ
2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่นและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่เคยผ่านการเสนอขายตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆมาก่อนไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนโดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ PTTGC : www.pttgcgroup.com ส่งมาที่ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” ตู้ปณ. 16 ปณศ.จตุจักรกทม. 10900
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
5. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ภาพที่ได้เข้ารอบจะได้จัดแสดงอยู่บน Hall of Fame ใน PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

กำหนดการ

  • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ประกาศผล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559ทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ 0-2511-4178
  • PTTGC : www.pttgcgroup.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย

Total Prize Money: 
270,000 Baht
Deadline: 
16 Aug 2016 10:00 to 14 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.