^ Back to Top

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng 2016

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng 2016

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng2016 ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน  10 ผลงานในแต่ละช่วงชั้น
 • คุณครูที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการแนะนำ ให้แนวทางเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย
  • ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand ICT  Youth  Challenge 2016
  • ผลงานส่งมาในรูปแบบดังนี้
   • แผ่นซีดีรอม / ดีวีดี จำนวน 2 ชุด
   • สำหรับพาวเวอพ้อย ปริ้น A4  1 สไลด์ต่อหนึ่งแผ่น ภาพสี
  • ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และ ดาวน์โหลดได้ที่ www.thictyouth.com / facebook : thictyouth
 • ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT  Youth Challenge 2016 หากทางคณะกรรมการตรวจพบ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแค้มป์ และเงินรางวัล
 • ผลงานที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
 • ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 •  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทที่สนับสนุนโครงการฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด  โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  
  บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
  159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ 02-661-7750
  แฟกซ์ 02-661-7757
  E-mail : info@absolutealliances.com

หัวข้อการแข่งขัน
หัวข้อการแข่งขันจัดแบ่งเป็น 3 หัวข้อตามระดับช่วงชั้นการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตน ออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยโปรแกรมที่มีให้เลือกหลากหลายความถนัด โดยมีเงื่อนไขว่ากิจกรรมที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องใน อนาคต

 • นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4-6)
  • โปรแกรมเพาเวอร์พอย หัวข้อ “วิถีโลก วิถีไทย อย่างไรถึงยั่งยืน” จำนวน 15 สไลด์
  • เกณฑ์การตัดสินเพาเวอร์พอย
   • เนื้อหาในภาพรวม คือ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา, การร้อยเรียงเนื้อเรื่อง, การใช้ภาษา 40 คะแนน
   • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม คือ ความกลมกลืนของผลงาน, เฉดสี, แบบตัวอักษร และพื้นหลัง  30 คะแนน
   • การใช้เทคนิคของโปรแกรม คือ ความเชื่อมโยงของสไลด์, ลูกเล่น  30 คะแนน
  • รูปแบบการส่งผลงาน : ซีดี 2 แผ่น และปริ้นเอกสาร A4 1 สไลด์ ต่อ หนึ่งแผ่น ภาพสี 2 ชุด
 • นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
  • ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เมื่อดิจิทัล ครองโลก” ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • เกณฑ์การตัดสิน
   • เนื้อหาในภาพรวม คือ ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย  40  คะแนน
   • ความคิดสร้างสรรค์  คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ 30 คะแนน
   • คุณภาพการผลิต คือ คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน  30 คะแนน
  • ข้อแนะนำ : ควรมีสตอรี่บอร์ดประกอบ
  • รูปแบบการส่งผลงาน : ซีดี 2 แผ่น  พร้อมเอกสารสตอรี่บอร์ดประกอบคำบรรยาย 2 ชุด
 • นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
  Mobile Application Theme : ความเป็นไทย 3 หมวด ดังนี้
  • เสริมสร้างด้านเศรษฐกิจ ลงทุน ท่องเที่ยว
  • เสริมสร้างการเรียนรู้ การศึกษา
  • เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ คือ ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือตัวอย่างประกอบทำให้สื่อได้ชัดเจน  20 คะแนน
 • ความเหมาสมในการใช้เทคโนโลยีใน การพัฒนา คือ ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และมีสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ  20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ คือ เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือคิดค้นมาก่อน หรือ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นำเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป  25 คะแนน
 • ประโยชน์ใช้งาน คือ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำไปต่อยอดได้  20 คะแนน
 • ความน่าจะพัฒนาให้เสร็จ คือ ด้านความน่าจะพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำหนด ขอบเขตงาน สามารถพัฒนาได้เสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  15 คะแนน

รูปแบบการส่งผลงาน
ซีดี 2 แผ่น พร้อมเอกสารสตอรี่บอร์ดประกอบคำบรรยาย 2 ชุด

เข้าร่วมแค้มป์ : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2016
น้องๆ เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที่หนึ่ง พร้อมครูที่ปรึกษาจะได้ร่วมเข้าแค้มป์ Thailand ICT Youth Challenge 2016 เพื่อการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านไอที และทำกิจกรรมร่วมกัน ของเยาวชน และครู

กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT  Youth  Challenge 2016  

 • จัดส่งผลงานเข้าประกวด : 1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com : 30 สิงหาคม  2559
 • เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา : 9-11 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล  : ธันวาคม  2559 – มกราคม 2560

หมายเหตุ : กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ติดต่อสอบถาม

 • www.thictyouth.com
 • facebook : www.facebook.com/thictyouth-1491078597792020

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tananya Swanghaboon / Absolute Alliances

Deadline: 
22 Jul 2016 10:00 to 31 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.