^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 64,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้กระบวนการการผลิตหนังสั้นเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
2. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมให้แก่ นักศึกษา ที่สนใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผลงานของตนเอง และเป็นต้นแบบสื่อ-กิจกรรมที่ดีมีคุณค่า
3. เพื่อให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น อย่างมีระบบในการผลิตหนังสั้นเพื่อเข้าสู่ยุคการศึกษาสมัยใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าสมัคร ไม่จำกัดคณะและสาขาที่ศึกษาอยู่
2. สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

กำหนดระยะเวลา
1. ส่งโครงเรื่องเสนอแนวคิดที่ส่งเสริม มุมมองต่อเทคโนโลยีกับการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คัดเหลือ 30 ทีมประกาศผลวันที่ 29 สิงหาคม 2559
2. ทั้ง 30 ทีม ส่งบทและ ทีเซอร์ (Teaser) ความยาว 30 วินาทีภายใน วันที่ 22 กันยายน 2559 เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 10 ทีม และประกาศผลวันที่ 30 กันยายน  2559
3. ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการผลิตหนังสั้นและส่งให้คณะกรรมการภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อนำไปโหวตจากสังคมออนไลน์หรือผู้เข้าร่วมชมภาพยนตร์สั้นผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
4. ประกาศผลการตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมมอบรางวัล 10 รางวัล ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องส่งโครงเรื่องเสนอแนวคิดที่ส่งเสริม มุมมองต่อเทคโนโลยีกับการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวโครงเรื่องที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน2 หน้ากระดาษ A4
2. ผู้สมัครเข้าประกวดสามารถส่งผลงานในนามทีมพร้อมทั้งให้ระบุชื่อทีมและชื่อ-นามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสมาชิกทุกคนหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มสมัครส่งผลงาน)
3. สามารถส่งผลงาน1ทีมไม่เกิน 3 คนเพียง1ผลงานเท่านั้น
4. คัดเลือกผลงานเหลือ 30 ทีม ทั้ง 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องส่งบทในรูปแบบไฟล์ PDF และทีเซอร์ (Teaser) รูปแบบไฟล์ VDO ความคมชัดสูง ความยาว 30วินาที เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดให้เหลือ 10 ทีม
5. ทั้ง 10 ทีม ถ่ายทำตัดต่อหนังสั้นจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบไฟล์ VDO ความคมชัดสูง ความยาว10นาทีลงในแผ่น CD/DVD พร้อมบรรยายเนื้อเรื่องโดยย่อความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อทีมและรายชื่อสมาชิกทุกคน
6. ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
7. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนำไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. หนังสั้นต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
9. ไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัคร และโครงเรื่องเสนอแนวคิดที่ส่งเสริม มุมมองต่อเทคโนโลยีกับการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวประกอบด้วย
1. รายละเอียดโดยย่อของผลงาน
2. ประโยชน์อันพึงจะได้รับหรือผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยหรือประเทศชาติ
3. ลักษณะเด่นของผลงาน
4. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงานความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
5. สมัครได้ที่ เว็ปไซต์ : http://contest.bru.ac.thทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ หรือด้วยตนเอง ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559

เอกสารแนบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

วิธีการส่งใบสมัคร
1. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-611221 ต่อ 7901 หรือ 044-611221 ต่อ 7903

2. เว็ปไซต์ : http://contest.bru.ac.th
3. ทางอีเมล์ : ShortFilm_contest@bru.ac.th
4. ด้วยตัวเอง ได้ที่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
โทร. 044-611221 ต่อ 7901  หรือ044-611221 ต่อ 7903

รางวัลประกวด

 • รางวัลที่ 1 โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 20,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 โล่รางวัลมหาวิทยาลัยพร้อมเงินสด 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 โล่รางวัลมหาวิทยาลัยพร้อมเงินสด 8,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เป็นเงิน 21,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชนโล่รางวัลมหาวิทยาลัย เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • เว็ปไซต์ : http://contest.bru.ac.th
 • ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
  439 ถ.จิระ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 
 • โทร. 044-611221 ต่อ 7901  หรือ 044-611221 ต่อ 7903
 • e-Mail : ShortFilm_contest@bru.ac.th
 • FaceBook : ShortFilm_contest@bru.ac.th
Total Prize Money: 
64,000 Baht
Deadline: 
12 Jul 2016 10:00 to 22 Aug 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod