^ Back to Top

ประกวด “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14 เปิดประตูสู่อาเซียน”

ประกวด “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14 เปิดประตูสู่อาเซียน”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14 เปิดประตูสู่อาเซียน” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ
2. เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชนในแขนงผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ
3. เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติงานผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งชายและหญิง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุฯ
2. นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั้งชายและหญิง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุฯ
3. สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง สามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าประกวดได้ประเภทละไม่เกิน 7 คน (ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท)
4. ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว ไม่อนุญาตให้เข้าประกวดในประเภทเดิม ผู้เข้าประกวดจะสามารถประกวดในประเภทเดิมได้ในกรณีที่เปลี่ยนระดับการประกวดจากระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 5 และ 8-11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเครื่องมือฯ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การสมัครเข้าร่วมการประกวด
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ให้ครบถ้วนชัดเจน
2. ระบุวันที่จะเข้าร่วมประกวดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. วิธีส่งใบสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • ส่งใบสมัครทางโทรสาร ได้ที่หมายเลข 044-224205
 • สมัครทางเว็บไซต์ ได้ที่ http://soctech.sut.ac.th/it/star/register/

หมายเหตุ โครงการฯ จะบันทึกการประกวดของนักเรียนนักศึกษาทุกคนไว้สำหรับการตัดสินของคณะกรรมการ หากนักเรียนนักศึกษาประสงค์จะให้ทางโครงการฯ บันทึกเทปรายการของตนเอง ขอให้นาซีดี หรือดีวีดี มาในวัน ประกวดด้วย
4. ผู้เข้าประกวดประเภทนักจัดรายการวิทยุฯ ต้องเตรียมบทรายการวิทยุ ความยาวประมาณ 15 นาที พร้อมเพลงที่จะใช้ในรายการ หากไม่ต้องการให้ทางโครงการฯ จัดเตรียมให้ (ทั้งนี้ เพลงที่ใช้ในการประกวดไม่ควรเป็นเพลงประเภท MP3)
5. ผู้เข้าประกวดประเภทนักจัดรายการวิทยุฯ สามารถเตรียม jingle (เพลงนารายการ) ของตนเอง หรือใช้ jingle ที่ทางโครงการฯ เตรียมไว้ก็ได้ ทั้งนี้ jingle จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการประกวด
6. หมดเขตส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทางโทรสารและเว็บไซต์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวด : ประเภทนักเรียน
  • รางวัลการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
   • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลการประกวดนักจัดรายการวิทยุ
   • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลการประกวด : ประเภทนักศึกษา
  •  รางวัลการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
   • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลการประกวดนักจัดรายการวิทยุ
   • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook : โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ (มทส.)

Deadline: 
01 Jul 2016 10:00 to 01 Aug 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.