^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7 : THE 7th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016

ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7

บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอขิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7 : THE 7th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หัวข้อการประกวด
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การประหยัด-พลังงาน พลังงานทางเลือก ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น ภัยพิบัติ การจราจร การเกษตร การสำรวจ ทางการแพทย์ อารยสถาปัตย์ (คนพิการ)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม

กติกาการประกวด การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบ

 • รอบแรก
  คณะกรรมการจะคัดเลือกแผ่นภาพแสดงแนวคิด (CONCEPTUAL DESIGN) ของโครงงานที่ดีที่สุด จำนวน 10 โครงงาน เพื่อให้เจ้าของโครงงานนำไปสร้างผลงานส่งเข้าประกวดในรอบที่สอง โดยโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท
 • รอบสอง
  คณะกรรมการจะตัดสินโครงงานที่เป็นไปได้ที่จะสำเร็จ จำนวน 5 โครงการ โดยต้องมีความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 60 -70 % ของโครงงาน จาก MODEL จำลองเสมือนจริง หรือ แบบจำลองดินเหนียว (CLAY MODEL) หรือ ตัวผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยจะมีคณะกรรมการไปตรวจดูโครงงานถึงสถานศึกษา และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง ทีมละ 10,000 บาท
 • รอบตัดสิน
  เจ้าของโครงงานต้องเตรียมผลงานที่สำเร็จแล้ว มานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 บริษัท สื่อสากล จำกัด เพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศต่อไป

สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด

 • รอบแรก
  • แผ่นภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบ ประกอบด้วย แนวคิด, วัตถุประสงค์ของโครงงาน, ประโยชน์ที่ได้รับ และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 แผ่น)
  • แผ่นภาพประกอบการแสดงแนวคิดของผลงาน (ใส่ในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น)
 • รอบสอง
  • ข้อมูลการออกแบบ, ความคืบหน้าของผลงาน และแผนเวลา (ใส่ในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 2 แผ่น)
  • ผลงาน (จะมีกรรมการไปตรวจสอบความคืบหน้า)

กำหนดการและข้อปฏิบัติการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 • ส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
  บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1
  ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก
  แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400
 • ทาง Email : witthawin@imc.co.th

รอบแรก
1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมแนวคิด หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กทม. 10400 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
2. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 2 กันยายน 2559 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รับเงินสนับสนุนงวดแรก 10,000 บาท
รอบที่สอง
นำเสนอและส่งรายงานความก้าวหน้า (ต้องเสร็จไม่น้อยกว่า 60 – 70 % ของผลงาน) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559  (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) รับเงินสนับสนุนงวดที่สอง 10,000 บาท
รอบตัดสิน
1. เจ้าของผลงานจะต้องเตรียมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ในสัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สื่อสากล จำกัด
2. เจ้าของผลงานจะต้องเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ บูธแสดงผลงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องส่งในการประกวด
1. ผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
2. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัท สื่อสากล จำกัด มีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงภายในงาน MOTOR EXPO จนกว่าจะจบการจัดแสดง
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเด็ดขาด
4. เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานของตนเอง ไปไว้บริเวณบูธแสดงผลงาน อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00-24.00น.
5. เจ้าของผลงานจะต้องนำเสนอผลงานของตนเอง ต่อสาธารณชนในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่บูธจัดแสดงในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33”
6. เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานออกจากบริเวณบูธในวันสุดท้ายของการจัดงาน 12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 24.00 น.
7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดแสดง ยกเลิกรางวัล และ/หรือ ริบรางวัลคืนหากผู้เข้าประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล - ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

คณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสินผลงาน
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาตัดสินผลงานออกแบบตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 25%
2. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20%
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20%
4. การนำเสนอ 15%
5. ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10%
6. ความสวยงามและความประณีตของผลงาน 10%

กำหนดการตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
การตัดสินโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการประกาศผล และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจะจัดขึ้น ณ บูธแสดงงานในวันเสาร์แรกของการจัดงาน ( 3 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติต่อสอบถาม
www.facebook.com/motorexpo

File attachments: 
Deadline: 
28 May 2016 10:00 to 31 Aug 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.