^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ในปีการศึกษา 2559 ทั่วประเทศ
2. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ในปีการศึกษา 2559 ทั่วประเทศ

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 1 ผลงาน โดยวาดภาพลงบนกระดาษขนาด 15 X 22 นิ้ว ไม่รวมกรอบ ทั้งนี้ไม่จากัดอุปกรณ์และเทคนิคการสร้างสรรค์
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุลผู้มัคร/ อายุ/ วัน-เดือน-ปีเกิด/เพศ/สถานศึกษา/ชั้นปีที่/ที่อยู่ปัจจุบัน/หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ (ถ้ามี) /ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล หรืออาจารย์ และหมายเลขโทรศัพท์/ลายเซ็นของผู้สมัคร ผู้ปกครองหรืออาจารย์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
 • ชื่อผลงานและข้อความบรรยายความหมายของภาพ โดยเขียนด้วยลายมือลงในแบบฟอร์ม ใบสมัครเท่านั้น ขนาดความยาวไม่เกินตามที่กาหนดในแบบฟอร์ม
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nesdb.go.th (รวม ๒ แผ่น)

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่

 • สำเนาสูติบัตร หรือสาเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
 • ใบสมัคร

4. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง และไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สศช. จะไม่มีการส่งผลงานคืน หลังสิ้นสุดการประกวด ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสินผลงาน ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกนาไปแสดงที่ต่างๆ สามารถพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

กำหนดระยะเวลา
1. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ และหมดเขตรับผลงานวันที่ 20 มิถุนายน 2559
2. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรใน การประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. ซึ่งกาหนดจัดในหัวข้อเรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3. ชมนิทรรศการภาพวาดของผู้ชนะการประกวด และผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดง ในการประชุมประจำปี 2559 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 1 ชั้นล่าง สศช.

รางวัลการประกวด
1. เงินรางวัลและเกียรติบัตร มอบแก่เด็กที่ชนะการประกวดภาพวาด รวม 10 รางวัล ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) จานวน 5 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) จานวน 5 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.

2. โล่ประกาศเกียรติคุณ มอบแก่สถานศึกษาของนักเรียนที่ชนะการประกวด รางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย

การส่งใบสมัครและผลงาน
ส่งใบสมัครและผลงานประกวดด้วยตนเองได้ที่ สศช. หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
(ผู้ที่ส่งทางไปรณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทร 0 2628 2847, 0 2280 4085 ต่อ 2103 – 9 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล์ pr@nesdb.go.th

Total Prize Money: 
70,000 Baht
Deadline: 
19 May 2016 10:00 to 20 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.