^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ เกียรติบัตร และการศึกษาดูงานภายในประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารวมกับภาคีเครือขาย
2. เพื่อสงเสริมความรู!ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา กศน.
3. เพื่อปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู้วิทยาศาสตรให้กับนักศึกษา กศน.

คุณสมบัติของผูเขาประกวด

 • เป็นนักศึกษา กศน. ที่กำลังศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • จำนวนผู้เข้าประกวด ทีมละ 3 คน
 • สมาชิกในทีม ต้องมีนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก: การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (รหัสรายวิชา พว02027) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึงปัจจุบัน อย่างน้อย 1 คน
 • ครูที่ปรึกษาจำนวน 1 คน
 • ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยมีการลงนามรับรองในใบสมัคร
 • สำหรับผู้เข้าประกวดระดับประเทศ ต้องเปนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดระดับพื้นที่ที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่งทั่วประเทศ

กำหนดการ

 • ระดับพื้นที่
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 เปนตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป
  • เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับประเทศ
 • ระดับประเทศ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) เปิดรับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวม 36 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559
   ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ และใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (www.sciplanet.org)
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาผู้จัดประกวดระดับพื้นที่ ส่งใบสมัครและรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงานแต่ละทีม โครงงานละ 5 เล่ม ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณียA) หากไม่ส่งตามที่กำหนดถือว่าไม่เข้าร่วม
  • นำผลงานและแผงโครงงานไปจัดแสดงเพื่อใหคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
  • คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยผู้เขาประกวดตองอยู่ประจำโต๊ะนำเสนอผลงานเพื่อนำเสนอด้วยวาจาและตอบคำถามจากคณะกรรมการเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ประกาศผล/มอบรางวัล โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล

 • ระดับพื้นที่
  • รางวัลชนะเลิศ 6,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร
   หมายเหตุ
   1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสนับสนุนเงินรางวัลระดับพื้นที่ที่จัดประกวด โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่ง ๆ ละ 18,000 บาท รวมจำนวน 324,000 บาท
   2. เกียรติบัตรลงนามโดยเลขาธิการ สำนักงาน กศน.
 • ระดับประเทศ (รวมเงินรางวัลระดับประเทศจำนวน 221,000 บาท)
  • รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร" ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 18,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ พร้อมโล่และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 30 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร
   หมายเหตุ
   1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสนับสนุนเงินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 120,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ
   2. สำนักงาน กศน. สนับสนุนเงินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 101,000 บาท
   3. โล่และเกียรติบัตรลงนามโดย รมว.ศธ.

ติดต่อสอบถาม
ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2392-5951-5 ต่อ 2037

Deadline: 
01 May 2016 10:00 to 31 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.