^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น” เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงิรางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทของการตัดสิน
1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ตั้งแต่มัธยมตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี)
2. ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “สัตว์น้าประจาจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น” โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัตว์น้้าประจ้าจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดเท่านั้น (ตรวจสอบชื่อสัตว์น้้าประจ้าจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ได้ที่รายละเอียดแนบท้าย) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่เห็นองค์ประกอบและลักษณะของสัตว์น้้าชัดเจนและลีลาสวยงาม เป็นภาพสัตว์น้้าที่มีชีวิต
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล (Digital) สามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จ้ากัดรูปแบบแต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขนาด 12 x 18 นิ้วเท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็ง สีขาว/เทา/ด้า เว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพ เป็นไฟล์นามสกุล JPG แนบไฟล์Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถน้าไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ความละเอียดของภาพไม่ต่้ากว่า 300 dpi มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
4. ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งประกวดจะต้องติดแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด (Download แบบฟอร์มได้ที่ http://extension.fisheries.go.th/extension_web/) โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ตัวบรรจง) ให้ครบ ได้แก่

  • ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์น้้าและชื่อจังหวัด
  • ประเภทที่สมัคร
  • ชื่อผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้
  • ส้าเนาบัตรประชาชน / บัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยติดด้านหลังภาพ (หากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา)

5. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อหนึ่งท่าน แต่สงวนสิทธิ์ให้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และผู้ส่งภาพเข้าประกวดหนึ่งท่านสามารถส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น
6. ผู้ส่งภาพประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องส่งส้าเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษามาพร้อมภาพ
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและนอกประเทศ หรือไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทุกกรณี
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
9. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้น้าผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
12. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม
14. ไม่เสียค่าสมัคร

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้การจัดส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นส้าคัญ

สถานที่ส่งภาพถ่าย (การส่งทางไปรษณีย์ถือการประทับตราของไปรษณีย์เป็นที่สิ้นสุดการส่งภาพ)

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง
กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง
บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รางวัลในแต่ละประเภท

  • รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ้านวน 1 รางวัล ๆ ละ5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ้านวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จ้านวน 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนเผยแพร่การประมง
โทร. 02 579 8564 , 02 579 8569

Deadline: 
01 May 2016 10:00 to 20 Jun 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod