^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่เพียงพอ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่เพียงพอ”

ยูเมะ พลัส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่เพียงพอ” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1- 4
 • ผู้เข้าประกวด 1 ทีม จะต้องมีสมาชิก 3-5 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • ผู้เข้าประกวดของแต่ละมหาวิทยาลัยจะส่งเข้าประกวดกี่ทีมก็ได้

กติกาการประกวด

 • จัดทาคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ไม่จากัดรูปแบบ อาทิ Animation / หนังสั้น /Graphic VDO และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการหนี้ ในวิถีแห่งความพอเพียงในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความยาวของคลิปวิดีโอ 5 นาที
 • ส่งแนวคิด รูปแบบผลงานที่สร้างสรรค์ พร้อมจัดทาคลิปวิดีโอส่งมาทาง
  Email: easybuysangsuk3@gmail.com และ pr@easybuy.co.th
  ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559
 • หมดเขตส่งคลิปวิดีโอ 31 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น.
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 4 เมษายน 2559
 • ทีมที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องนาเสนอแนวคิด รูปแบบ เบื้องหลังของการจัดทาคลิปวิดีโอ รวมทั้ง ข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งได้รับด้านการจัดการหนี้สินตามวิถีแห่งความพอเพียง จากการทาคลิปวิดีโอแก่คณะกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2559 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล (ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท จานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จานวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท จานวน 1 รางวัล (ตัดสินจากจานวนยอด Like ใน Facebook Fanpage : I love Easybuy รวมกับคะแนน Vote จากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน)

หมายเหตุ

 • รางวัล Popular Vote จะต้องไม่ซ้ากับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับ กรณีเป็นทีมเดียวกันให้รับรางวัลเดียวเท่านั้น โดยให้ Popular Vote ลาดับ 2 รับรางวัลแทน
 • รางวัลสาหรับผู้ที่ร่วม Vote จะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจาก บริษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน) (สาหรับ 10 ทีมที่เข้ารอบ) โดยจับฉลากจากใบ Vote ของทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสดายุ เยาว์ภิรมย์ โทร (086)837- 2112 หรือ คุณ อรพัชร เชิดวุฒากาส โทร (086)979-6336
 • www.facebook.com/Weloveeasybuy
Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
21 Mar 2016 10:00 to 31 Mar 2016 18:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod