^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดิโอ เด็กไทยกับไอที ปี 3 หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"

ประกวดคลิปวีดิโอ เด็กไทยกับไอที ปี 3 หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดคลิปวีดิโอ เด็กไทยกับไอที ปี 3 หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ความยาว 60 วินาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการขยายสื่อดีใหมีจำนวนมากขึ้น
2. สนับสนุนส่งเสริมใหเด็กและเยาวชน รูจักการใชศักยภาพของตนและใชเวลาว่างใหเกิดประโยชน?
3. เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม
4. สร้างภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนใหรูเท่าทัน เลือกรับปรับใชสื่อไอทีใหเกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับอุดมศึกษา
2. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทเดียว) หรือเป็นทีม (ประเภททีมละไม่เกิน 3 คน)

เกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอ
1. เนื้อหาคลิป คลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเขาประกวดภายใต หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จะตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกดานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสรางสรรค์การรู้ทันเท่าสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู-การร-วมกันป้องกัน แก้ไขปญหา และสรางภูมิคุมกันใหแก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงานชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผูสมัครเอง โดยตองมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในทายเครดิต
3. ผูสมัครจะตองคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเขาประกวด
4. ผลงานคลิป ตองไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อใหเกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
5. ผูส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผูรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ไดแก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใชในการผลิตผลงาน โดยตองไม่ละเมิดกฎหมายว่าดวยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปญญา และมีการอางอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผูจัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
6. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp๔, mov, flv
7. กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นตองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทุกผลงานที่ส่งเขาประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงวัฒนธรรม
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมถวยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษา จำนวนละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครจากทางโครงการ
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรนักศึกษา
3. ภาพถ่ายเจาของผลงาน

 • ขนาด 2 นิ้ว สำหรับประเภทเดี่ยวหรือบุคคล
 • ขนาดโปสเตอร์ สำหรับประเภททีม

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2558 (ในวัน - เวลาราชการ)
 • ประกาศผลผ้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ทาง www.c-me.go.th และ www.m-culture.go.th
 • นำเสนอผลงานต/อคณะกรรมการ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 9.00 น. ณ สยามสแควร์วัน
 • ประกาศผล และมอบรางวัล วันที่ 16 ตุลาคม 2558 14.00 น. ณ สยามสแควร์วัน
 • แสดงผลงาน วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ สยามสแควร์วัน

ส่งผลงานได้ที่

 • ส่งในรูปแบบของการ Linked File มาที่ Email : dekthaiit2015@gmail.com
 • ส่งในรูปแบบ DVD มาที่สำนักเฝJาระวังทางวัฒนธรรม ชั้น 18 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 (พร้อมแนบใบสมัคร)
  (หากส่งทางไปรษณีย์จะตองจัดส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์)

สอบถามรายละเอียด

 • สายด่วน 1765 สายด่วนวัฒนธรรม หรือ http://www.m-culture.go.th/surveillance/
 • บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเวนท์ เอเจนซี่ จำกัด 02-375-5020-22 / แฟ็กซ์ 02-731-1110
 • สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 02-422-8845-8
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
10 Sep 2015 10:00 to 30 Sep 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.