^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบชุด Blythe "Theme Fashion obsession"

ประกวดออกแบบชุด Blythe "Theme Fashion obsession"

ร้าน The Doll house ชั้น3 สยามพารากอน (ชมพู่ อารยา) จัดการประกวดออกแบบชุดน้อง Blythe ใน Theme Fashion Obsession

ประกวดออกแบบลายรถเมล์

กลุ่ม “Cool Bus Cool Smile” ภายใต้โครงการของ British Council, สถานทูตอังกฤษ, Youth Venture และ นิตยสาร A day ขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯทุกคน ทั้งเด็กประถมตัวน้อย วัยรุ่นสุดCool และคนทำงานหัวทันสมัย ที่อยากมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมน่าอยู่ มาร่วมกันแข่งขัน

ประกวดออกแบบชุดชั้นใน Design for his dream Contest กับ โดม ปกรณ์ ลัม

DESIGN FOR HIS DREAM CONTEST WITH DOME PAKORN LUM

ขอเชิญ นักศึกษา นักออกแบบ และผู้้สนใจทั่วไปไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมประกวดออกแบบชุดชั้นในคอลเล็คชั่นสุดพิเศษ "PLAYBOY INTIMATES: DESIGN FOR HIS DREAM CONTEST WITH DOME PAKORN LUM ชุดชั้นในเพลย์บอย ดีไซน์ฟอร์ฮีสดรีมคอนเทสต์ กับ โดม ปกรณ์ ลัม" ค้นหาและส

การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์

การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 System ได้กำหนดจัดโครงการ “การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์” เพื่อชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในระดับอ

ประกวดวาดคาแร็กเตอร์ตัวละครจากวรรณกรรมเยาวชน “ดินแดนซาเลา”

ประกวดวาดคาแร็กเตอร์ตัวละครจากวรรณกรรมเยาวชน “ดินแดนซาเลา” (มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา ร้านซีเอ็ดบุ๊คส์ ร้านหนังสือนายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป) สำนัก พิมพ์ทำดีได้ดี เชิญผู้สนใจร่วมสนุกโดยการออกแบบคาแร็กเตอร์ตัวละครหลักจากวรรณกรรมเยาวชน

Deadline: 
Fri, 2009-12-25 (All day)

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Creative Thinking Contest 2010 (Rethink–Reuse–Recycle)

Creative Thinking Contest 2010

สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สนับสนุนให้ เยาวชน มี ความคิดริเริ่มสรางสรรค และ สามารถ นําความคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจของตนในอนาคต จึงไดจัด โครงการประกวดผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในงาน Creative Thinking Contest 2010 ภายใตหัวขอ “Rethink – Reuse – Recycle” ซึ่งเปนการนํากระดาษใชแลวมาคิดสรางสรรค และ ประดิษฐเปนผลิตภัณฑ์ใหมที่สามารถนําไปใชงานไดจริง รวมทั้งนําไปพัฒนาสูเชิงพาณิชยได้

Deadline: 
Mon, 2009-11-30 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (โลโก)

สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากร ไดดําเนินการเพื่อสมาชิก และ เปดเผยตอสาธารณะ และเพื่อสรางเอกลักษณใหกับ
สมาคมฯ และ มีสวนรวมจากสมาชิก ทางสมาคมฯ จึงไดจัดการประกวดออกแบบตราลัญลักษณ(โลโก) ของสมาคมฯ

ประกวดออกแบบ NASA International Art and Design Contest 2010

NASA International Art and Design Contest 2010

ลองจินตนาการ ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ที่ต้องไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ ในปี 2050 พวกเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไง ทำงานอะไร ดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพอันโหดร้าย และ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสิ่งแวดล้อมบนดวงจันทร์ได้ยังไง

Deadline: 
Thu, 2010-04-15 (All day)

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ ชิงรางวัลรวมกว่า 1 หมื่นบาท เพื่อประชาสัมพันธ์"รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009" การเฝ้าระวังการระบาดด้วยการล้างมือ ไอ จาม โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น ผลงานของ นักเรียน นิสิต นักศ

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.