^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?"

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?"

Lazada ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?" ในโครงการ Lazada Scholarship 2017 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

TISCO Smart Retiremen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 170,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-11-17 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน” กับโครงการมิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างส

Deadline: 
Fri, 2017-10-20 16:00

ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”

ประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”

Krungsri Consumer ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge" ภายใต้แนวคิด "Digital Literacy for 21st Century Education"

ประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge" ภายใต้แนวคิด "Digital Literacy for 21st Century Education"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ATCI) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge"

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1

ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1

เทศบาลเมืองเคมบุจิ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และ อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1 ชิงโอกาสในการเยือนเมืองเคมบุจิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

Deadline: 
Thu, 2017-09-14 16:00

ประกวดคลิป VDO "รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล"

ประกวดคลิป VDO "รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO "รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-09-29 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 : Short Science Film #3 หัวข้อ “Science Around Us”

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 : Short Science Film #3 หัวข้อ “Science Around Us”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 : Short Science Film #3 หัวข้อ “Science Around Us” ชิงเ

Deadline: 
Thu, 2017-11-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.