^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน (นาโนคาร์บอน

Deadline: 
Tue, 2013-03-05 16:00

โครงการประกวด ชุดบรรจุภัณฑ์อาหารแบบพร้อมบริโภค

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา เชิญส่งผลงานประกวดการออกแบบ "ชุดบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2013-03-15 16:00

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Heritage Inspired

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวน ทีมนักศึกษา ทีมนักออกแบบ ช่างหัตถกรรม หรือทีมผสม จำนวน 2 คนขึ้นไป ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Heritage Inspired ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสำหรับการใช้

Deadline: 
Tue, 2013-03-12 16:00

ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เทียบเท่า ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00

ประกวด "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2556

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ

Deadline: 
Fri, 2013-04-05 16:00

การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดให้มีการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภู

Deadline: 
Sun, 2013-09-15 16:00

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards”

7 Innovation Awards เชิญชวน บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวนสมาชิก และนิติบุคคล เข้าร่วม ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” เพื่อส่งเสริมผลงานงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของ SMEs ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบา

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 : NATIONAL INNOVATION AWARDS 2013

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 นี้ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป

Deadline: 
Sat, 2013-08-31 16:00

ประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำปี 2556 (MWA Innovation Awards 2013)

โครงการประกวด นวัตกรรมการประปานครหลวง ประจำปี 2556 หรือ โครงการ MWA Innovation Awards 2013 จัดโดย การประปานครหลวง ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ

Deadline: 
Fri, 2013-05-31 16:00

ประกวดโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556

สสวท.ชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ(ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี เข้าร่วม ประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ในชุมชนอย่างยั่งยืน” (Innovation i

Deadline: 
Fri, 2013-03-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.