^ Back to Top

February 2017

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000

Deadline: 
Wed, 2017-04-12 04:31

ประกวดคลิปวีดีโอ Math For Fun ในหัวข้อ “สมการสุด LOVE”

ประกวดคลิปวีดีโอ Math For Fun ในหัวข้อ “สมการสุด LOVE”

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญค รู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” หัวข้อ “สมการสุด LOVE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-03-03 16:00

ประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching"

ประกวด "หาเรื่อง : Story Pitching"

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching" ชิงโอกาสในการเป็นนักเขียนบทหน้าใหม่

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “Conserve Today. Live Tomorrow”

ประกวดคลิปวิดีโอ “Conserve Today. Live Tomorrow”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะผู้จัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ

Deadline: 
Fri, 2017-03-10 16:00

ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ"

ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ" ภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-04-06 16:00

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ชิงรางวัลมู

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 18:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง” เนื่องในวันคุ้มครองโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2017-04-10 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ชิงร

Deadline: 
Mon, 2017-04-10 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ"

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ" ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "New Energy for Happy Life"

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "New Energy for Happy Life"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "New Energy for Happy Life" ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวด “PIM Young Guide Talent 2017” หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เกาะเกร็ด มหัศจรรย์ เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา”

ประกวด “PIM Young Guide Talent 2017”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : Panyapiwat Institute of Management สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM Young Guide Talent 2017” หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เกาะเกร็ด มหัศจรรย์ เกาะกลางน้ำเจ้าพระยา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 25,000 บาท และทุนการ

Deadline: 
Wed, 2017-02-15 04:26

ประกวดออกแบบมาสคอส "DIP Mascot contest 2017" แนวคิด "เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน"

ประกวดออกแบบมาสคอส "DIP Mascot contest 2017"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอส"DIP Mascot contest 2017" แนวคิด "เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2017-03-19 16:00

ประกวดแผนธุรกิจ "DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017" หัวข้อ "The Leading Business Plan For Thailand 4.0"

ประกวดแผนธุรกิจ "DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017"

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ "DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017" หัวข้อ "The Leading Business Plan For Thailand 4.0" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017"

ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000

Deadline: 
Sun, 2017-04-23 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.