^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง” เนื่องในวันคุ้มครองโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวกับหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  • “มหันตภัยโลกร้อน” เป็นภาพถ่ายผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน” เช่น ภาพน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ เป็นต้น และ/หรือ
  • “วิถีไทยวิถีพอเพียง” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พออยู่พอกิน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นหนทางลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การประกวดครั้งนี้เปิดกว้าง ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งสองหัวข้อ ไม่จำกัดจำนวนภาพถ่ายที่ส่งต่อคน ไม่กำหนดอายุของภาพ (ถ่ายภาพเมื่อใดก็ได้) ไม่จำกัดชนิดของกล้อง (กล้องดิจิทัล/กล้องบรรจุฟิล์ม) ไม่จำกัดภาพที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่/ภาพที่จำหน่ายทาง Photo Stock ยกเว้นภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือภาพที่ติดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง

ทั้งนี้จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.tgo.or.th

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เช่น การปรับแสงให้สมบูรณ์ขึ้น แต่ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระหลักของภาพถ่ายผิดไปจากความเป็นจริง
3. ผู้ส่งภาพจะต้องส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล .TIFF หรือ .JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ลงแผ่นซีดี ดีวีดี (CD/DVD) ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง พร้อมส่งภาพที่อัดขยายขนาด 12x18 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ไม่ต้องติดกรอบ และตั้งชื่อภาพ ระบุชื่อผู้ถ่ายภาพไว้ด้านหลังภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ อบก. มีสิทธิ์นำไปจัดแสดง จัดพิมพ์เผยแพร่ในสื่อต่างๆ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ
5. อบก. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและแผ่นซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล รวมถึงภาพถ่ายที่ไม่ได้รับรางวัลทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยภาพถ่ายที่อัดขยายและไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะอุทธรณ์มิได้
7. เงินรางวัลที่จะได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับภาพตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 – 10 เมษายน 2560 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

วิธีส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานภาพถ่ายและไฟล์ภาพที่บันทึกลงในแผ่นซีดี ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่

สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 (ประกวดภาพถ่าย)

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 50,000 บาท พร้อมพร้อมโล่รางวัลจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล • เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล • เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ : 0 2141 9972
  • อีเมล : taksina@tgo.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง / องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
14 Feb 2017 10:00 to 10 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.