^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติ

 • นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6)

อธิบายหัวข้อประกวดเรียงความ  
“คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”
ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เมื่อก๊าซนี้สะสมอยู่มากในชั้นบรรยากาศ จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด น้ำท่วมหรือแห้งแล้ง การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและทุกคนบนโลกนี้ที่จะช่วยกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่อไป

ระดับในการประกวดเรียงความ
การประกวดเรียงความ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?” แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เรียงความที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรพิมพ์ขนาด 16 พอยต์ หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง
 2. เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเขียนขึ้นด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนตัดต่อมาจากที่อื่น หากยกคำพูดหรือข้อความใดๆ จำเป็นต้องระบุที่มา และงานเขียนนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 3. ไม่จำเป็นต้องมีภาพประกอบ
 4. การให้คะแนนพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ถ้อยคำสละสลวย ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถเขียนจูงใจให้คนไทยร่วมมือร่วมใจลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนได้
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อบก. โดย อบก. สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
 6. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องมารับรางวัลและอ่านบทความในวันคุ้มครองโลก 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดและประกาศผลการตัดสิน

 1. เปิดรับผลงานระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2560 ส่งทาง
  1. อีเมลที่ Taksina@tgo.or.th จ่าหัวเรื่อง (subject) ว่าประกวดเรียงความวันคุ้มครองโลก
  2. ส่งทางจดหมายที่
   สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
   120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
   ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
   กรุงเทพมหานคร 10210 (ประกวดเรียงความ)
 2. ประกาศผู้ชนะการประกวด 14 เมษายน 2560
 3. รับรางวัลในวันคุ้มครองโลก 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท โล่รางวัลจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
เพจ  Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง / องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
01 Feb 2017 10:00 to 10 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.